Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Các vấn đề Phật Học


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Các vấn đề Phật Học
 • Tác giả : Minh Chi
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 271
 • Nhà xuất bản : Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt nam
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1210000007056
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CÁC VẤN ĐỀ PHẬT HỌC

MINH CHI

VIỆN NGHIÊN CỨU PHẬT HỌC VN (1995)

LỜI TÁC GIẢ

Quyển sách này gồm các phần, tức phần II đến phần V là những bài tốt viết về đạo Phật trong những năm 1944-1945, và được nhà in Thụy Ký xuất bản vào những năm đó. Quyển sách ký biệt danh Huyền Chân, sau được tái bản nhiều lần ở miền Nam trong thời gian trước năm 1975.

Một phần khác, tức phần 1 gồm một loạt bài viết sau ngày giải phóng và thống nhất đất nước, nhân dịp tôi vào thăm Thiền viện Vạn Hạnh – và điều quý hóa nhất – là đọc được các bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu về kinh tạng Pali, cũng như nhiều sách báo tiếng Anh nói về  Phật giáo Theravada (Nam Tông). Đối với tôi, một người xưa nay chỉ tiếp xúc với các kinh sách Phật giáo Bắc Tông, chỉ thấy đây quả là  một cuộc tái ngộ mới của Phật giáo trong những năm 1977-1978, mang đầu đề chung “Phật giáo với người tri thức”.

Đáng lẽ còn một phần nữa của quyển sách bao gồm những bài viết từ năm 1980 lại đây, phản ánh những tiến bộ mới nhất của tôi trong nhận thức với Phật giáo nhưng chưa kịp in ra.

Hy vọng những bài viết ấy sẽ được xuất bản và ra mắt độc giả trong một ngày gần đây.

TP. HCM, ngảy 22 tháng 7 năm 1995

Minh Chi

 

MỤC LỤC

Lời tác giả.

Lời giới thiệu

Phần một:

CÁC VẤN ĐỀ PHẬT HỌC ( 1977-1978)

·        Giới thiệu đạo Phật với những người trí thức

·        Phật giáo có phải là tôn giáo hay không?

·        Đạo Phật với câu: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”.

·        Lẽ vô thường của đạo Phật và phép biện chứng của Mac-xít

·        Lẽ vô thường trong chủ nghĩa duy vật tầm thường

·        Đạo Phật là đạo diệt khổ, đạo an lạc

·        Thuyết tái sinh trong đạo Phật

·        Đạo Phật thấy vũ trụ như thế nào?

·        Đạo Phật hiểu vật chất như thế nào?

·         

Phần hai:

MỘT QUAN NIỆM TỔNG QUÁT VỀ ĐẠO PHẬT

Phần ba:

GIÁO LÝ SIÊU VIỆT CỦA ĐẠO PHẬT

Phần bốn:

MỘT QUAN ĐIỂM VỀ LỊCH SỬ TRONG PHẬT HỌC

Phần năm:

ĐIỂM QUA CÁC DANH TỪ CHUYÊN MÔN TRONG ĐẠO PHẬT

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh