Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Đại Phật Đảnh Thủ lăng Nghiêm


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Đại Phật Đảnh Thủ lăng Nghiêm
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Nhẫn Tế thiền sư
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 611
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1210000007088
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM

Việt dịch: NHẪN TẾ THIỀN SƯ

NXB TÔN GIÁO

PL2549- DL 2005

CUNG KÍNH TRI ÂN

Chúng con chân thành kính tri ân Hòa thượng thượng Tịch hạ Chiếu đương kim  trụ trì chùa Tây Tạng Bình Dương. Ngài đã từ bi hoan hỷ cho phép chúng con trích từ chánh văn từ trong quyển Lăng Nghiêm Tông THông để làm thành Kinh Lăng Ngiêm trì tụng, ngõ hầu phổ biến rộng rãi đến với tất cả  chúng đệ tử Phật.

Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức Tăng Ni và các Thiện Hữu đã giúp đỡ về phẩn in ấn cùng nhiều phương diện khác để cho kinh Lăng Nghiêm này được hòan thành tốt đẹp.

Chúng con kính tri ân lên đến quý Phật tử đã phát tâm cúng dường tịnh tài, cũng như đánh máy Kinh Lăng Nghiêm v.v…, giúp cho việc in kinh được hoàn tất viên mãn.

Nguyện xin hồi hướng công đức này đến khắp mưòi phương pháp giới chúng sanh đồng phát tâm Bồ đề, ngộ Tánh Chơn Tường, chứng Pháp Vô Sanh, viên thành Phật Đạo.

Chúng con xin kính giới thiệu đến tất cả Chư Tôn Đức, Tăng Ni và quý Phật tử Kinh Lăng Nghiêm Tông Thông do Thiền sư Nhẫn Tế Việt dịch. Phần tông thông rất tỷ mỹ, sâu sắc và thâm huyền. Sách dày gần 1.200 trang. Tất cả các nhà sách Phật giáo đều có phát hành.

                                                            Trân trọng

 

MỤC LỤC

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIỄU NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH THỦ LĂNG NGHIÊM

QUYỀN 1:

PHẦN THỨ NHẤT

Nghi thức trì tụng

Duyên khởi của kinh

PHẦN THỨ HAI

Chi bày Chân Tâm

PHẦN THỨ BA

Chi rõ Tánh thấy

QUYỂN 2:

PHẦN THỨ TƯ

Chi tánh thấy   sanh diệt

PHẦN THỨ NĂM

Phật nêu Tánh Thấy  ngoài các nghĩa “Phải” và “Chẳng phải”

PHẦN THỨ SÁU

Phá những thuyết nhân duyên tự nhiên

PHẦN THỨ BẢY

Chỉ ra cái Vọng Thấy

PHẦN THỨ TÁM

Phật thấy rõ ý nghĩa của Tánh Thấy không phải chỉ là Thấy, viên mãn Bồ Đề

PHẦN THỨ CHÍN

Tóm thu về Như Lai Tạng

QUYỀN BA

Thu sáu Nhập

Hu Mưòi Hai xứ

Thu Mưòi Tám giới

QUYỂN BỐN

PHẦN THỨ MƯỜI

Phật chỉ rõ căn nguyên hư vọng và Tánh Giác toàn vẹn

PHẦN THỨ MƯỜI MỘT

Chỉ nghĩa quyết định

Thỉnh chuông đề hiểu rõ Tánh thường

QUYỂN 5

PHẦN THỨ MƯỜI HAI

Nương chỗ ngộ mà tu

PHẦN THỨ MƯÒI BA

Phật cột khăn để  chỉ mối nút và cái mở nút

PHẦN THỨ MƯỜI BỐN

phật hỏi đại chúng về Pháp Tu Viên Thông

QUYỂN 6

Viên thông về nhĩ căn

PHẦN THỨ MƯÒI LĂM

Diệu lực Vô Tác thành tựu

PHẦN THỨ MƯỜI SÁU

Phật chỉ pháp viên tu

QUYỂN 7

PHẦN THỨ MƯỜI BẢY

Phật khai thị về Mật Giáo

PHẦN THỨ MƯỜI TÁM

Phật khai thị các địa vị tu

Phật khai thị hai cái nhân điên đảo và ba món  tiệm thứ

QUYỂN 8

PHẦN THỨ MƯỜI CHÍN

Phật khai thị niệm thứ tu tập

An lập các Thánh Vị

PHẦN THỨ HAI MƯƠI

Phân biệt các nghiệp quả tạo thành tam giới

chỉ rõ cảnh giới tu chứng và các chướng ngại

QUYỂN 9

PHẦN THỨ HAI MƯƠI MỐT

Các cõi trời

Phân biệt các Ám ma

QUYỂN 10

Sanh tử là vọng tưởng của năm Ám mà có Lý tuy đốn ngộ, Sự phải tiệm trừ

PHÂN LUƯ THÔNG : Được phước, tiêu tội và trừ ma là hơn cả

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2