Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Những vấn đề lí luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Những vấn đề lí luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam
 • Tác giả : Đặng Nghiêm Vạn chủ biên
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 314
 • Nhà xuất bản : Khoa Học Xã Hội Hà Nội
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1210000007052
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Chủ biên: GS. ĐẶNG NGHIÊM VẠN

NXB KHOA HOC XÃ HỘI HÀ NỘI -1998

LỜI NÓI ĐẦU

Trong không khí đổi mới, được sự khuyến khích của các đồng nghiệp, Viên Nghiên cứu Tôn giáo đã xuất bản được một số tác phẩm đề cập đến những vấn đề tôn giáo VN, trong đó có cuốn Hồ Chí Minh về tôn giáo tín ngưỡng. Một trong  các hướng nghiên cứu  của Viện là  là muốn tìm hiểu đối tượng tôn giáo, một thực tiễn khách quan biểu hiện rất đa dạng qua thời gian, không gian, phụ thuộc vào các nền văn minh khác nhau; đồng thời từ đấy tìm ra được đặc thù của tôn giáo và đời sống tôn giáo VN.

Năm 1997, Viện chủ trì một cuộc trao đổi về Một số vấn đề lí luận và thực tiễn tôn giáo ở Việt Nam với tinh thần  làm sáng rõ một số vấn đề đương còn có những ý kiến khác nhau trong giới nghiên cứu. Tuy đều tự nhận đứng trên quan điểm của chủ nghĩa Mac-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh như đã nêu trong bản đề dẫn của cuộc trao đổi, nhưng do thời tiếp cận những khái niệm tôn giáo được hiểu theo  đặc thù Châu Âu, đồng thời việc nghiên cứu tôn giáo  với tư cách là một bộ phận văn hóa tinh thần ở nước ta còn quá mới mẻ, không tránh khỏi những ý kiến khác nhau. Đó là một điều dễ thấy trong các cuộc trao đổi và cũng là cần thiết trong quá trình làm sáng tỏ một vấn đề phức tạp. cuộc trao đổi không đưa ra một kết luận, mà để các độc giả suy ngẩm trên những ý kiến của tác giả đạ phát biểu. Viện sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc trao đổi tương tự, nhất là khi Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo có điều kiện chín muồi ra đời cùng với sự trưởng thành của ngành và của Viện.

Xuất bản cuốn sách này trong loại sách tham khảo là nhằm góp phần tiến thêm một bước để tìm hiểu những vấn đề chủ yếu của tôn giáo và đời sống tôn giáo và đời sống tôn giáo hiện nay. Xin cám ơn Nhà xuất bản Khao học xã hội VN đã giúp đỡ trong việc biên tập và xuất bản.

GS. ĐẶNG NGHIÊM VẠN

Viện trưỏng Viện Nghiên cứu tôn giáo

 

MỤC LỤC

·        Lời nói đầu

·        Bàn về tôn giáo

·        Bàn về thái độ và phương pháp khi nghiên cứu các tác phẩm của Mác, Angghen, Lênin và Hồ Chí Minh về tôn giáo

·        Góp vào vấn đề tôn giáo hiện nay

·        vấn đề tôn giáo tín ngưỡng trong tư tưỏng HCM

·        Một vài suy nghĩ về phương pháp luận nghiên cứu xã hội học tôn giáo

·        Chủ nghĩa Mac- Lênin và vấn đề tôn giáo

·        Từ góc độ kinh tế thử lý giải một số hiện tượng tôn giáo tín ngưỡng ở VN

·        Tính đa hệ trong tôn thờ của người Công giáo VN

·        Phật pháp

·        Mấy suy nghĩ về cơ sở tín ngưõng Phật giáo của người VN hiện nay

·        Tôn giáo và mê tín

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh