Tìm Sách

Kinh Tạng >> Phật giáo thánh điển


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phật giáo thánh điển
 • Tác giả : Thái Đạm Lư
 • Dịch giả : Định Huệ - Tuệ Đăng
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 615
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000003098
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHẬT GIÁO THÁNH ĐIỂN

Dịch giả: Thích Nữ Tuệ Đăng

Thành hội Phật giáo TP. Hồ chí Minh

Phật lịch : 2539 – 1995

LỜI DỊCH GIẢ

PHẬT GIÁO THÁNH ĐIỂN được ông Thái Đạm Lư biên soạn rất công phu bằng cách trích lục những đoạn kinh văn trong Đại Tạng rồi sắp xếp lại theo từng chủ đề để độc giả tiện bề học hỏi và tra cứu. Nhưng soạn phẩm nầy nguyên bản chữ Hán, không lưu thông rộng rãi được cho độc giả Việt Nam. Với mục đích truyền bá giáo pháp Phật Đà trong quảng đại quần chúng, chúng tôi không quản tài sơ đức bạc phiên dịch ra Việt ngữ soạn phẩm này cống hiến cho hàng độc giả.

Về nội dung sách này, như lời soạn giả giới thiệu: “Phân loại biên tập quyển sách này, chính là tiết lục yếu văn của 180 bộ Kinh điển Đại thừa, Tiểu thừa. Đọc một quyển sách này, về phương diện lượng, tức là xem được chỗ cốt tủy của hết thảy kinh Phật; về phương diện phẩm, tức là đã biết được giáo nghĩa của toàn bộ kinh Phật và yếu lĩnh đại cương về tu trì, thế đạo”.

Về phương diện phiên dịch, văn kinh chữ Hán được dịch lại từ Phạn văn (Ấn Độ) trải qua nhiều đời, từ Hậu Hán đến ngày nay là do thành tích phiên dịch của các vị Cao tăng Thạc đức Ấn, Hoa góp thành. Nay phiên dịch ra Việt ngữ, chúng tôi cố theo sát văn nghĩa, song gặp những đoạn văn cổ như các bộ A Hàm v.v…lời văn có trùng lặp, chúng tôi lược bớt, cốt sao cho được sáng sủa dễ hiểu mà vẫn tôn trọng ý chính.

Lại nữa, trong sách này, có điểm đáng lưu ý là các danh từ pháp số trong kinh dùng không được thống nhất, lý do là sự phiên dịch Kinh điển từ tiếng Phạn sang Hán phải trải qua nhiều thời đại và với nhiều dịch giả khác nhau. Nhưng để độc giả dễ lãnh hội, soạn giả đã có lược chú ớ dưới khá công phu.

Bản dịch này, chúng tôi có một điểm thay đổi khác bản chính là : Phần Kinh Điển Dẫn Cứ, soạn giả đặt ở sau THỂ LỆ CHUNG và sắp các Kinh theo bộ loại như trong Đại Tạng. Song, chúng tôi thấy trong THỂ LỆ CHUNG soạn giả cũng có ghi sơ lược về bộ loại rồi. Do đó chúng tôi lấy phần Kinh Điển Dẫn Cứ nầy đặt vào cuối sách, sắp xếp lại tên Kinh (có chua tên người dịch) theo mẫu tự La Tinh cho độc giả tiện bề tra cứu.

Phiên dịch một soạn phẩm kinh điển bao quát cả Đại Tạng là một việc làm vô cùng khó khăn , ví nó đòi hỏi dịch giả phải có khả năng thông suốt giáo nghĩa toàn bộ Đại Tạng mới tránh khỏi sai lầm. Do đó, trong dịch phẩm này nếu có những điều sơ suất, nhầm lẫn, cúi mong các bậc Thức giả thùy từ, phủ chánh, chúng tôi vô cùng cảm tạ.

 

 

MỤC LỤC

 

Lời dịch giả

Thể lệ chung

                        Thiên thứ nhất: GIÁO PHÁP

Chương thứ nhất: PHẬT ĐÀ

I.                    Danh xưng Phật

II.                 Phật nói pháp

III.               Sự bình đẳng của Phật

IV.              Đại Bi của Phật

V.                Ân Phật

VI.              Thân Phật (hai thân)

VII.           Thân Phật (ba thân)

Chương thứ hai: PHÁP

I.                    Tứ đế

II.                 Pháp duyên khởi

III.               Tam Pháp Ấn và Tứ Pháp Ấn

IV.              Pháp Tam Thừa

V.                Pháp Nhất Thừa

VI.              Pháp và Nghĩa

VII.           Phật pháp và ngoại đạo

Chương thứ ba: VẠN HỮU

                        A. Duyên khởi của vạn hữu

Tiết thứ nhất: Nghiệp cảm duyên khởi

I.                    Tâm là pháp bổn

II.                 Tâm và nghiệp

III.               Nghiệp báo

IV.              Tự nghiệp tự thọ

V.                Thiện ác báo ứng

VI.              Nghiệp báo và quỷ thần

Tiết thứ hai: Duy tâm duyên khởi

I.                    Tam giới nhất tâm

II.                 Như Lai tạng

III.               Chân Như thanh tịnh tâm

IV.              Chân tâm và thế giới

Tiết thứ ba: Lại Da duyên khởi

I.                    A Lại Da Thức

II.                 Thức và vạn pháp

III.               Như Lai tạng và Tạng thức

               B. Thật tướng của vạn hữu

Tiết thứ nhất: Vạn hữu chánh pháp

I.                    Hữu vi pháp Không

II.                 Vạn pháp vô ngã

III.               Bát Nhã Chánh Quán

Tiết thứ hai: Thật tướng của vạn hữu

I.                    Thật tánh bất nhị

II.                 Thật tướng Chân Như

III.               Nội chứng Chân Như

Tiết thứ ba: Vạn hữu nhất Như và sai biệt

I.                    Nhất Như pháp giới

II.                 Nhất pháp giới và tướng sai biệt

III.               Thế đế và Đệ Nhất nghĩa đế

IV.              Tam đế và Nhất đế của vạn hữu

Chương thứ tư: CHÚNG SANH

I.                    Nhân sanh

II.                 Vô thường

III.               Khổ

IV.              Phiền não

V.                Luân hồi

VI.              Phật tánh

VII.           Bổn lai thành Phật

                        Thiên thứ hai: TU TRÌ

Chương thứ nhất: PHÁT TÂM

I.                    Quy y Tam Bảo

II.                 Quy y Phật

III.               Quy y Pháp

IV.              Quy y Tăng

V.                Tín tâm

VI.              Sám hối

VII.           Cúng dường

VIII.         Bồ Đề Tâm

IX.              Thiện tri thức

X.                Nghe pháp

XI.              Pháp vị

Chương thứ hai: HÀNH ĐẠO

I.                    Phát nguyện

II.                 Cầu đạo

III.               Hành đạo

IV.              Bát Chánh đạo

V.                Lục Ba La Mật

VI.              Bát Nhã

VII.           Bố thí

VIII.         Trì giới

IX.              Nhẫn nhục

X.                Tinh tấn

Chương thứ ba: NỘI QUÁN

I.                    Tịnh tọa

II.                 Chế tâm

III.               Quán tâm

IV.              Tịnh tâm

V.                Tâm vô trụ

VI.              Niệm Phật

VII.           Quán Phật

VIII.         Quán Chúng sanh

Chương thứ tư: THẾ ĐẠO VÀ PHẬT ĐẠO

I.                    Tam giải thoát môn

II.                 Giải thoát

III.               Bồ Đề

IV.              Niết Bàn

V.                Phiền não và Bồ Đề

VI.              Sanh tử và Niết bàn

VII.           Thế đạo và Phật đạo

VIII.         Sinh hoạt tu hành

1.      Hạnh nguyện đầy đủ

2.      Tín hạnh đều tu

3.      Dụng tâm hằng ngày

4.      Truyền đạo

                        Thiên thứ ba: THẾ ĐẠO

Chương thứ nhất: TU THÂN

Tiết thứ nhất: Nội tỉnh

I.                    Tự ái tự hộ

II.                 Nội tỉnh

III.               Sửa lỗi

IV.              Hổ thẹn

V.                Thận độc

Tiết thứ hai: Tấn đức

VI.              Chí thành

I.                    Khắc kỷ

II.                 An định

III.               Đức hạnh

IV.              Tập tánh

V.                Tinh tấn

VI.              Giới sân

VII.           Thận ngôn

Tiết thứ ba: Tiết chế

I.                    Tiết dục

II.                 Liêm khiết

III.               Tri mạng

IV.              Vệ sinh

V.                Tự tai hại của rượu

Tiết thứ tư: Kinh tế

I.                    Giàu nghèo

II.                 Phân tài

III.               Tai họa làm mất tiền của

Chương thứ hai: XỬ THẾ

Tiết thứ nhất: Gia tộc

I.                    Cha con

II.                 Hiếu đạo

III.               Vợ chồng

IV.              Thân tộc và chủ tớ

Tiết thứ hai: Sư hữu

I.                    Thầy trò

II.                 Tôn trưởng

III.               Kết bạn

IV.              Kính người

V.                Răn cấm vọng ngữ

VI.              Từ nhẫn

VII.           Báo ân

VIII.         Thí xả

Tiết thứ ba: Xã hội

I.                    Tương trợ

II.                 Bình đẳng

III.               Công ích

IV.              Từ ái

V.                Săn sóc bệnh

VI.              Tắm rửa

VII.           Súc sanh

Kinh điển dẫn cứ

Mục lục

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2