Tìm Sách

Giảng Luận >> Chánh Pháp Giải thoát


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chánh Pháp Giải thoát
 • Tác giả : Liễu Ngộ Thiền sư
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 320
 • Nhà xuất bản : Thành Hội Phật Giáo TP. Hồ Chí Minh
 • Năm xuất bản : 1995
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 1201000003192
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

CHÁNH PHÁP GIẢI THOÁT

LIỄU NGỘ THIỀN SƯ

Thành hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh

- PL: 2539

THAY LỜI TỰA

Nội dung và thành phần của quyển CHÁNH PHÁP GIẢI THOÁT ví như một đám Rừng Thiền, một Vườn Hoa Bát Nhã.

Rừng Thiền có nhặt có thưa, có lối thẳng lối cong, có nhiều thú thưởng thức khác nhau, nhưng tựu trung, toàn diện là cảnh Thanh Tịnh Tiêu Dao.

Vườn Hoa Bát Nhã tuy có nhiều loại hoa với đủ hương sắc khác nhau, nhưng toàn thể là Vườn Hoa Đạo Pháp Trí Huệ Giải Thoát.

Bất luận căn cơ nào, dầu cao dầu thấp, một khi vào rừng Thiền, Vườn Hoa Bát Nhã này, tất cả hành giả đếu hấp thọ được không khí Thanh Tịnh Tiêu Dao, được thưởng thức cảnh Chân, Thiện, Mỹ về Trí Huệ Giải Thoát.

Trích lời tựa chứng minh của

Tôn sư Hòa Thượng Minh Trực Thiền sư

Pháp chủ Sơ Tổ khai sáng

THIỀN TỊNH ĐẠO TRÀNG

 

 

MỤC LỤC

 

- Tựa chứng

- Thay lời tựa

- Duyên khởi chánh pháp giải thoát

                        PHẦN THỨ NHẤT

                        DẪN NHẬP ĐẠO PHẬT

CHƯƠNG I : Nguồn gốc đạo Phật

                  II: Đại cương về sự truyền bá đạo Phật

                  III. Đại cương về sự kiết tập các giáo pháp của Phật

                  IV: Tâm ấn Phật được truyền thừa như thế nào?

                  V: Sơ lược Phật giáo Trung Hoa

                  VI: Lịch sử Phật giáo Việt Nam

                        PHẦN THỨ HAI

GIÁO LÝ CHƠN TRUYỀN CĂN BẢN CỦA ĐẠO PHẬT

CHƯƠNG I: Pháp Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo

                  II: Thập Nhị Nhân Duyên

                  III: Thuyết Duyên KHởi của Phật

                  IV: Tam Pháp Ấn

                  V: Tứ Nhiếp Pháp

                  VI: Tứ Vô Lượng Tâm

                  VII: Sáu Pháp Ba La Mật Đa

                        PHẦN THỨ BA

                  TÂM VÀ TRÍ

CHƯƠNG I: Trực chỉ nhân tâm

                  II: Chơn Tâm thường trụ

                  III: Duy Tâm Tịnh Độ tự Tánh Di Đà

                  IV: Diệu dụng của Trí Viên Giác

                  V: Tánh Tướng

                  PHẦN THỨ TƯ

                  TAM THỪA PHẬT GIÁO

CHƯƠNG I: Tiểu Thừa

                  II: Đại Thừa

                  III: Phật Thừa

                  IV: Cư sĩ vô chứng Đạo ca

                  V: Thiền Đạo Biệt Truyền

                  VI: Đạo Pháp Biệt Truyền

                  VII: Chánh Pháp Nhãn Tàng

                        PHẦN THỨ NĂM

PHÁP MÔN THIỀN TỊNH ĐẠO TRÀNG

CHƯƠNG I: Duyên khởi Pháp môn Thiền Tịnh Đạo Tràng

                  II: Tư tưởng Huyền Diệu của Pháp Bửu Đàn kinh

                  III: Thiền Đạo Khai Tâm Kệ

                  IV: Tham Thiền Bửu Sám

                  V: Nhập định

                  VI: Pháp Định Tâm Vương

                  VII: Thiền Tông Bát Nhã Pháp Môn

                  VIII: Sự Lợi Lạc của Pháp Tu Thiền Định

                  IX: Phần kết Giáo Pháp Thiền Tịnh Đạo Tràng

                        PHẦN THỨ SÁU

                  PHƯƠNG PHÁP TU CHỨNG

CHƯƠNG I: Điều kiện tiên quyết của Tu sĩ

                  II: Pháp niệm Phật Nhứt Hạnh Tam Muội

                  III: Pháp Thiền Định

                  IV: Phần đúc kết

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn