Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Pháp Hoa huyền nghĩa

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Pháp Hoa huyền nghĩa
 • Tác giả : Chánh Trí Mai Thọ Truyền
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 226
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1201000007023
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

PHÁP HOA HUYỀN NGHĨA

Chánh Trí MAI THỌ TRUYỀN (226 trang)

NXB TÔN GIÁO

KÍNH GỬI ĐỘC GIẢ

Thưa quý độc giả thân mến

Bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩaxuất bản hôm nay không có một liên quan nào, về mọi phương diện, với những bộ Kinh danh đề tương tự mà chúng ta thấy trong Đại tạng. Chúng tôi đã cố tìm  một danh từ khác vừa gãy gọn, vừa nói lên được cái “nghĩa sâu kín” mà chúng tôi  mong vạch ra  được  trong một công trình khảo cứu, phiên dịch, và chú thích khá dày công. Nhưng tìm mãi không đựơc, chúng tôi đành giữ hai chữ “Huyền Nghĩa”.

Vì chủ đích của chúng tôi là trình bày nghĩa ẩn, chúng tôi đã nhẹ phần  phiên dịch, nghĩa là chúng tôi không dịch sát và đầy đủ  chánh văn mà chỉ ghi đại cương thôi, để cho độc giả  khỏi tán ý  và dễ nhận  cốt yếu lời Phật dạy.

Bộ Pháp Hoa Huyền Nghĩa này đã được giảng hai lần tại chùa Xá Lợi của Hội Phật Học Nam Việt, lần đầu vào hồi đầu tháng ba Nhâm Dần (5-4-1962). Số thính giả kỳ nào cũng trên dưới ba trăm và mỗi kỳ kéo dài cà năm. Rất thỏa mãn, nhiều bạn trí thức thúc giục  chúng tôi xuất bản để giúp ích  trong muôn một những bạn đang tìm hiểu Diệu pháp của Phật. Chúng tô xin tuân hành. Nhưng xin thưa trước: chỉ có Phật mới hiểu được trọn vẹn  lời Phật, vì vậy những cố gắng của kẻ hậu  sanh thiển học  như chúng tôi, dầu có tột độ đi nữa, vẫn không làm sao nói hết ý Phật  được, và nhất là khó tránh những thiếu sót sai lầm mà chúng tôi thành tâm mong mỏi các bậc cao minh chỉ bảo cho. Chúng tôi trân trọng ghi ơn trứơc.

PL. 2507 Saigon. Tháng 3 Giáp Thìn

CHÁNH TRÍ hiệp thập

 

MỤC LỤC

Kính gửi độc giả

Bạch văn

lời nói đầu

Phẩm thứ 1   :  Tự (le sujet)

Phẩm thứ 2   :  Phương tiện

Phẩm thứ 3   :  Thí dụ (la Parabole)

Phẩm thứ 4   :  Tín giải ( les inclinations)

Phẩm thứ 5   :  Dựơc thảo dụ ( les planets medi- cinnales)

Phẩm thứ 6   :  Thọ ký ( Les Predictions)

Phẩm thứ 7   :  Hóa thành dụ ( L`ancienne app – lication)

Phẩm thứ 8   :   Ngũ Bách đệ tử thọ ký (Prédiction relative aux 500 Religieux)

Phẩm thứ 9   :   Thọ Học, Vô học – nhân ký (prédiction relative à Ananda, à Râhula et aux 2.000 religieux).

Phẩm thứ 10:  Pháp sư (L`Interprète de la Loi)

Phẩm thứ 11:   Hiện Bảo Tháp ( L`apparition d`un stupa)

Phẩm thứ 12:   Đề bà đạt-đa

Phẩm thứ 13 :  Trì ( L`Effort)

Phẩm thứ 14:  An lạc hạnh (La position commode)

Phẩm thứ 15  : Tùng Địa dõng xuất

Phẩm thứ 16  : Như lai thọ lượng ( la durée de la vie du Tathâgata)

Phẩm thứ 17:  Phân biệt công đức (Proportion des mérites)

Phẩm thứ 18  :  Tùy hỷ công đức ( Indication du mérite de la satisfaction)

Phẩm thứ 19  :  Pháp sư công đức ( Le Perfectionne – ment des sens)

Phẩm thứ 20  :  Thường Bất Khinh Bồ tát ( les Relig-iex sadâparibhuta)

Phẩm thứ 21  :  Như Lai thần lực ( Effect de la puissance surnaturelle du Tathâgata)

Phẩm thứ 22  :  Chúc lụy ( Le depôt)

Phẩm thứ 23  : Dược Vương Bồ tát bổn sự (Ancienne méditation de Chaichadjyarâdja)

Phẩm thứ 24  :  Diệu Âm Bồ Tát ( le Bodhisattva gadgadasvara)

Phẩm thứ 25  :  Quán Thế Âm Bồ tát phổ môn ( Le récit parfaitement heureux)

Phẩm thứ 26  : Đà la Ni ( les Formules Magiques)

Phẩm thứ 27  :  Diệu Trang Nghiêm Vương bổn sự (Ancienne médictation du roi Cubhavyuha)

Phẩm thứ 28  :  Phổ Hiền Bồ Tát  khuyên phát ( Satisfaction de Samantabhadra)

Tồng kết kinh Pháp Hoa

Phụ chú về chữ Tâm

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh