Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Hoa Sen Từ Bi (Bi Hoa Kinh)

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Hoa Sen Từ Bi (Bi Hoa Kinh)
 • Tác giả : Đàm Vô Sấm
 • Dịch giả : Thích Nữ Tâm Thường
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 392
 • Nhà xuất bản : Sách Ấn Tống
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000007039
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH HOA SEN TỪ BI- QUYỀN 1

Lịch sử đức Phật A Di Đà và các Bồ Tát

dịch ra Việt Văn : Thích nữ TÂM THƯÒNG (392 trang)

Sách Ấn Tống

Phẩm thứ nhất: Chuyển Pháp Luân

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Phật ngự tại núi Kỳ xà Quật, nơi thành Vưong xá, cùng với đông đủ 6 vạn 2 ngàn vị đại Tỳ Kheo Tăng đều à bậc A la hán, đã sạch các lậu, không còn phát sinh phiền não, đã được tự tại hòan toàn, được tâm giải thoát, được huệ giải thoát , giống như voi chúa đã thuần thục hoàn toàn, việc làm đã xong, đã rũ bỏ gánh nặng, được tự lợi cắt đứt các trói buộc; với trí tuệ chơn chánh giải thoát, tâm được tự  tại đối với tất cả, đã đạt tới bờ bên kia, chỉ trừ Tôn giả A-nan.

Các bậc đại Bồ tát này có đến 4 trăm 4 chục vạn vị. Bồ Tát di lặc làm thưọng thủ, đều được Đà la ni, nhẫn nhục, thiền định, hiểu rõ các pháp đều không, không có tướng nhất định. Các bậc  đại sĩ như vậy  đều là bậc không cò thối chuyển.

Bấy giờ có Đại Phạm  Thiên Vương cùng với vô lượng trăm ngàn các Phạm Thiên tử, Tha Hóa Tự Tại Thiên Vương cùng quyến thuộc bốn trăm vạn người  đông đủ. Hóa Lạc Thiên Vương cùng với quyến thuộc ba trăm năm mươi vạn người đông đủ. Dạ ma Thiên Vương cùng quýên thuộc 3 trăm  50 vạn người đông đủ. Đạo Lợi Thiên Vương là Thích Đế Hoàn Nhơn cùng quyên thuộc  4 trăm vạn người đông đủ…

Bấy giờ cùng với đại chúng vây quanh, đức Thế Tôn thuyết pháp vi diệu để tất cả đại chúng  để trừ bốn điên đảo, sanh ánh sáng pháp lành, được trí tuệ sáng suốt, hiểu rõ 4 Thánh đế và muốn cho tất cả các Bồ tát ở đời sau được vào tam muội, sau khi vào Tam muội, vượt qua địa vị Thanh văn, Bích Chi Phật, cho đến khi chứng quả vị Nậu Đa la Tam Miệu Tam Bồ đề không còn thối chuyển…

Bấy giờ Bồ tát Di lặc, Bồ tát Vô Nghi Kiến, Bồ tát Thủy Thiên, Bồ tát Sư Tử Ý, Bồ tát Nhựt Quang, các Bồ tát Ma ha tát thượng thủ như vậy có mười ngàn người đông đủ, từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai bên phải, gối bên phải quỳ sát đất, chấp tay hướng về hướng Đông Nam một lòng vui mửng, cung kính chiêm ngưõng và niệm lên rằng:

- Nam Mô Liên Hoa Tôn, Như Lai, A-la-hán Chánh Đẳng giác

- Nam Mô Liên Hoa Tôn, Như Lai, Ala-hán Chánh Đẳng giác.

Thật hy hữu thay, Thế Tôn Chánh giác  chưa bao lâu mà Ngài có thể thị hiện vô lượng các pháp thần túc biến hóa, khiến cho vô lượng vô biên trăm ngàn ức na-do-tha chúng sanh được trồng căn lành, được không thối chuyển nơi quả vị Vô thượng chánh đẳng giác….

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2