Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Nghiên cứu nguồn gốc Duy Thức Học


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Nghiên cứu nguồn gốc Duy Thức Học
 • Tác giả : Ấn Thuận
 • Dịch giả : Nhựt Chiếu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 334
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 1201000007516
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

NGHIÊN CỨU NGUỒN GỐC DUY THỨC HỌC

Tác giả: ẤN THUẬN

Dịch giả : NHỰT CHIẾU ( 334 trang)

NXB TÔN GIÁO

LỜI NGƯỜI DỊCH

Năm 2001, tôi vào thành phố HCM để trị bệnh, Thượng tọa Thích Nguyên Chứng trao cho tôi một tập sách Duy thức (1 trong 100 tập của bộ “Hiện đại Phật giáo học tùng san”) và bảo tôi dịch phần “Duy thức học thâm nguyên”trong tập sách ấy, và hứa sẽ chú giải để làm sách học cho Tăng Ni sinh.

Tôi mang vào bệnh viện vừa trị bệnh vừa phiên dịch. Rời khỏi bệnh viện, trở về tôi tiếp tục phiên dịch đến cuối năm ấy thì tạm xong. Nhưng thượng tọa quá bề bộn công việc nên không chú giải được, song vẫn sẵn sàng chỉ vẽ, giải thích những điểm tôi gặp bế tắc.

Đến năm 2004, tôi muốn sửa lại bản in, nên mượn Thượng tọa một quyển sách khác, in riêng đề tài nói trên, để đối chiếu với bản Việt ngữ đã dịch trong sửa chữa. Tập sách này có lời tựa của Đại sư Thái Hư và lời tựa của Ngài Ấn Thuận mà trong bản trước  tôi dịch không có, nên dịch thêm vào đây. Đối chiếu hai bản thì thấy bản sau có cắt bỏ một vài đoạn ngắn và sửa đổi một vài từ.

Như chúng ta dã biết, môn Duy thức học  nói về tâm, ý, thức rất trừu tượng và phức tạp, từ ngữ lại chuyên môn, sâu kín, khó hiểu nên khó mà dịch cho thông đạt dễ hiểu. Tác phẩm này lại nghiên cứu tư tưởng. Duy thức của Phật giáo nguyên thủy và Phật giáo Bộ phái, tức nguồn gốc của  môn học này, nên có những vấn đề khá mới mẻ, không như Duy thức học đã thành lập từ hồi Bồ tát Thế Thân về sau- dựa vào pháp điểm Đại thừa như kinh Giải Thâm mật, kinh Hoa nghiêm, luận Du già, luận Duy thức v.v.. để triển khai và hệ thống hóa. Do đó tác phẩm này cung cấp  cho chúng ta một khái niệm về Duy thức ngay từ cội nguồn, từ trong kinh điển nguyên thủy. qua đó đối chiếu với  Duy thức học trong hệ thống Phật giáo phát triển sẽ có những điều mới mẽ.

Do khả năng và kiến thức hạn chế, dù  cố gắng thật nhiều, chắc chắn vẫn còn sai sót, mong độc giả lượng thứ và chỉ giáo cho. Nhân dịp sách ra đời, xin chân thành tri ơn Thượng tọa Thích Nguyên Chứng đã đề nghị và giúp đỡ dịch  giả hoàn thành bản dịch này.

Dalat, ngày 10 tháng 06 năm 2004

Nhựt Chiếu

 

MỤC LỤC

Lời người dịch

PHẦN MỘT: TƯ TƯỞNG DUY THỨC TRONG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY

Chương I: Khái quát tư tưởng Phật giáo Nguyên thủy

Tiết 1: Giới thiệu Phật giáo nguyên thủy

Tiết 2: Tư tưởng căn bản của Phật giáo Nguyên thủy

Tiết 3: Giải thích duyên khởi

Mục 1: Khảo sát số chi duyên khởi

Mục 2: Giảng giải thuyết  5 chi

Mục 3: Giảng giải thuyêt 10 chi

Mục 4: Giảng giải thuyết 12 chi

Mục 5: Sự dung quán của các thuyết

Chương II: Tư tưởng Duy thức hàm chứa trong Phật giáo Nguyên Thủy

Tiết 1: Mấy quan niệm về tư tưởng Duy thức

Tiết 2: Phật giáo nguyên thủy và tư tưởng Duy thức

PHẦN HAI: TƯ TƯỞNG DUY THỨC CỦA PHẬT GIÁO BỘ PHÁI

Chưong I: Khái niệm về Phật giáo Bộ phái

Tiết 1: Khái quát

Tiết 2: Hệ Độc Tử và tư tưởng bản thức

Chương II: Nghiên cứu nguồn gốc của bản thức luận

Tiết 1: Khái quát

Tiết 2: Hệ Độc tử  và tư tưởng bản thức

Tiết 3: Hệ thuyết  nhứt thiết hữu và tư tưởng bản thức

Tiết 4: Hệ phân biệt thuyết và tư tưởng bản thức

Tiết 5: Hữu phần thức

Chương III: Nghiên cứu nguồn gốc thuyết chủng tử và tập khí

Tiết 1: Khái quát tư tưởng chủng tử và tập khí

Tiết 2: Phiền não vi tế tiềm tại

Tiết 3: Sự tồn tại của nghiệp lực

Tiết 4: Chủng tử hữu lậu

Tiết 5: Chủng tử vô hậu

Chưong IV: Nghiên cứu nguồn gốc vô cảnh luận

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Phật Giáo Miến Điện
Phật Giáo Miến Điện
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Nghiên cứu về 5 việc của Đại Thiên (Mahàdeva)
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Phật Giáo Qua Lăng Kính Xã Hội
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Lược khảo Phật Giáo Ấn Độ
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Năm Ấm là gì?
Năm Ấm là gì?
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Đi tìm dấu tích cung điện Đan Dương
Câu chuyện triết học
Câu chuyện triết học
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Kinh Tứ thập nhị chương - đối chiếu và nhận định
Thế giới quan Phật giáo
Thế giới quan Phật giáo
Triết-lý nhà Phật
Triết-lý nhà Phật
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh
Vài vấn đề về Phật giáo & Nhân sinh