Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Vô lượng nghĩa & Xuân Đạo lý

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Vô lượng nghĩa & Xuân Đạo lý
 • Tác giả : Thích Mật Thể
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 172
 • Nhà xuất bản : Văn Hóa Sài Gòn
 • Năm xuất bản : 2007
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000007510
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA & XUÂN ĐẠO LÝ

THÍCH MẬT THỂ (172 trang)

NXB VĂN HÓA SAIGON

LỜI GIỚI THIỆU

Phật dùng ba chữ “VÔ LƯỢNG NGHĨA” để mệnh danh cho cuốn kinh này, là vì có nghĩa không lường ở trong từng câu từng chữ vậy. Đã có không lường nghĩa, tất nhiên nói không kịp, nghĩ thì sai, chỉ Phật với Phật mới hoàn toàn thấu suốt được.

Tuy phàm trí chúng ta không thấu được thánh trí, nhưng chúng ta có thể căn cứ vào hai chữ Vô lượng mà hiểu. Pháp của Phật nói ra có nhiều Vô lượng bởi vì căn cơ chúng sinh có nhiều vô lượng, nên phải dùng vô lượng nghĩa màu để chỉ cho chúng sinh vô lượng tâm niệm mê lầm, vô lượng nhân quả, vô lượng chủng loại, vô lượng thế giới…cho đến vô lượng công đức từ bi, hỷ xả, vô lượng thần thông diệu dụng v.v…Pháp nào cũng vô lượng, vì pháp nào cũng không ra ngoài thật tướng viên dung vô lượng.

Như thế đã làm cho chúng ta nhận thấy bản ý của Phật nói kinh này, cốt chỉ rõ thể tướng vô lượng thân, tâm và sự vật. Nếu muốn chứng nhập phải từ một nghĩa trong vô lượng nghĩa, lìa tất cả nói phô và suy nghĩ, lóng thần lại mới hội ý được. Vậy nên Phật đã chỉ cho chúng ta bằng lời, chúng ta phải hiểu rằng ý ngoại mà quán sát, mà tu học.

Thầy Mật Thể (Hải Tịnh), giáo sư Phật học đường Trung Việt, dịch cuốn kinh  này là góp phần một viên đá trong vô lượng viên đá của nền tảng Phật giáo quốc văn, cốt ý gieo giống vô thượng Bồ tát trong ruộng bát thức của thế gian này.

Hội đồng chúng tôi một lòng tùy hỷ viết mấy lời này giới thiệu cùng hải nội chư vị thiện trí thức mong rằng khi đọc cuốn kinh này thần lặng trí yên, thâm nhập nghĩa mầu vô lượng, để cho tâm tán bớt mê, nhân loại được sáng, cõi đời ô trọc biến thành thanh tịnh trang nghiêm, thì nhân sanh hạnh phúc còn có gì hơn nữa!

Phật lịch 2513-  Thuận Hóa Xuân Canh Dần

Chủ toạ Hội đồng Kiểm duyệt

Giáo lý Phật giáo Trung Việt

Thích Tịnh Khiết

 

MỤC LỤC

Phần một

Kinh Vô lượng nghĩa

Phần hai

Xuân Đạo lý

Phụ lục

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2