Tìm Sách

Kinh Tạng >> Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
 • Tác giả : Họa tranh và lời: Thích Nữ Minh Triều
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 29
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000009920
 • OPAC : 9920
 • Tóm tắt :

Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm

Họa tranh và lời: Thích Nữ Minh Triều

Lời bộc bạch

Trong cuộc đời ai cũng có một điểm để nương tựa, con cũng không ngoài thông lệ ấy, mỗi khi có những giao động, bất an con đều hướng về Ngài và niệm: NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, con thấy lòng mình bình an vô hạn.

Khi xuất gia tu học, hình ảnh Ngài lại hiển hiện sống động hơn trong tâm trí con, bởi Ngài là hiện thân của Từ bi và Trí tuệ. Từ bi của Ngài không ngăn ngại, không giới hạn ở bất cứ chúng sanh nào, mà bình đẳng phổ đồng. Trì tuệ của Ngài siêu suất nên giải quyết tận gốc rễ của khổ đau. Bi trí của Ngài là vô biên, là khả tính của tình thương chân thật, nên đã thôi thúc con phát họa chân dung Ngài qua mười hai lời nguyện.

Ngài phát mười hai lời nguyện thể hiện trọn vẹn việc làm cứu khổ ban vui cho chúng sanh ở cõi Ta Bà. Nhân, hạnh, quả, đước của Ngài thật bất tư nghì. Thế nên sự hiểu biết của con mạo muội đem ống tre nhỏ hẹp mà ngắm nhìn bầu trời cao rộng.

Mười hai lời nguyện phát xuất tự tâm thành, với chí nguyện đảnh lễ đức Quán Thế Âm là để quay về, lưu giữ hình ảnh thánh thiện của Ngài trong tâm tưởng của con và chúng sanh. Qua đó thể hiện thành lời nói, việc làm mang an lạc và giải thoát cho nhân sinh cho xã hội.

Dù cố gắng thật nhiều nhưng không sao tra1nh khỏi lỗi lầm sai sót, ngưỡng mong Ngài hoan hỷ và gia hộ cho con được các Bậc Tôn Túc từ bi chỉ dạy để họa tập này góp một chút phần lợi ích cho chúng sanh.

Hoàn thành được tác phẩm này, con thành kính tri ân Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp, Hòa Thượng Thích Thông Bửu, Thượng Tọa Thích Chơn Thanh, đã giúp cho con nhiều tư tưởng hay để tác phẩm hoàn thành tốt hơn. Đặc biệt con thành kính tri ân Ni Trưởng Thích Nữ Từ hương cùng toàn thể Đại chúng Tổ Đình Linh Phong Đà Lạt, đã chỉ dạy và động viên con trong quá trình vẽ và nghên cứu mười hai lời nguyện của Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nguyện cầu Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ quý Ngài cùng Chư Tôn Thiền Đức pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ và pháp giới chúng sanh luôn sống trong niềm tin chánh pháp.

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha tát

TP. Hồ Chí MInh, ngày 19 tháng 9 năm 2001

 Cẩn chí

Thích Nữ Minh Triều

Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm

1.    Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại, Quán Âm Như Lai, Quảng Phát Hoằng Thệ Nguyện

2.    Nam Mô Nhứt Niệm Tâm Vô Quái Ngại, Quán Âm Như Lai, Thường Cư Nam hải Nguyện

3.    Nam Mô Trụ Ta Bà, U Minh Giới, Quán Âm Như Lai, Tầm Thinh Cứu Khô Nguyện

4.    Nam Mô Hàng Tà Ma Trừ Yêu Quái, Quán Âm Như Lai, Năng Trừ Nguy Hiểm Nguyện

5.    Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu, Quán Âm Như Lai, Cam Lồ Sái Tâm Nguyện

6.    Nam Mô Đại Từ Bi, Năng Hỷ Xả, Quán Âm Như Lai, Thường Hành Bình Đẳng Nguyện

7.    Nam Mô Trú Dạ Tuần Vô Tổn Hoại, Quán Âm Như Lai, Thệ Diệt Tam Đồ Nguyện

8.    Nam Mô Vọng Nam Nham, Cần Lễ Bái, Quán Âm Như Lai, Già Tỏa Giải Thoát Nguyện

9.    Nam Mô Tạo Pháp Thuyền Du Khổ Hải, Quán Âm Như Lai, Độ Tận Chúng Sanh Nguyện

10.  Nam Mô Tiền Tràng Phan, Hậu Bảo Cái, Quán Âm Như Lai, Tiếp Dẫn Tây Phương Nguyện

11.  Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Cảnh Giới, Quán Âm Như Lai, Di Đà Thọ Ký Nguyện

12.  Nam Mô Đoan Nghiêm Thân Vô Tỉ Tái, Quán Âm Như Lai, Quả Tu Thập Nhị Nguyện

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2