Tìm Sách

Kinh Tạng >> Đại Thừa Kim Cang Kinh luận


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Nhứt Như Cư Sỉ
 • Ngôn ngữ : Hán - Việt
 • Số trang : 140
 • Nhà xuất bản : Thiên Phước Tự Ấn đường
 • Năm xuất bản : 1952
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000009922
 • OPAC : 9922
 • Tóm tắt :

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận

Nhứt Như Cư sĩ dịch

Lời Tựa

Đại Thừa Kim Cang kinh này, là một bộ kinh do đức Văn Thù thưa hỏi những đoạn khó khăn như: Tứ cú kệ, kim cang tâm, Tứ sanh, Lục đạo, Thập thánh, Tam hiền.v.v..

Thế Tôn tùy theo những đoạn hỏi mà giải thích rõ rệt. Quyển kinh này dẫn từ chổ thấp đến chổ cao, từ lý dễ đến lý khó. Có thể nói giãi quyết nó nhiều vấn đề mà bấy lâu nay người học Phật vẫn còn phân vân nghi hoặc.

Như về bốn câu kệ, trong đây phối hợp bốn pháp: 1. Là không thân, 2. Là không tâm, 3. Là không lành, 4. Là không pháp, nên thông hiểu được bốn pháp này sẽ được bốn quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán.

Như về tứ sanh: Làm tội gì đọa vào loài noản sanh, (Chim, cá) làm tội gì đọa vào loài thai sanh (loài người và vật), làm tội gì đọa vào loài thấp sanh (muổi mồng rận rệp), làm tội gì đọa vào loài hóa sanh (loài ve bướm).

Đây chỉ rút sơ một hai đoạn về nội dung có giải rõ. Tôi nhận thấy kinh sách dẫn ra nhiều, có kinh thì nói lý quá cao, người hạ trí không sao hiểu nỗi, có kinh thì nói lý quá thấp, không thích hợp với bật thượng căn. Quyển kinh này nó có chổ hay là thích hợp dung hòa cả thượng căn và hạ căn.

Sự nhận thấy như thế, nên tôi không nại gì tài hèn sức kém, ráng cố gắng dịch cho rồi quyển kinh này, để giúp ích cho các bạn một đôi phần trong thời kỳ tu học

Dịch Giả

Nhứt Như Cư Sĩ

Cẩn Tự

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2