Tìm Sách

Giới Luật >> Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)
 • Tác giả : Không
 • Dịch giả : Trí Quang
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 567
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12010000010050
 • OPAC : 10050
 • Tóm tắt :

12010000010050 SA DI GIỚI VÀ SA DI NI GIỚI TẬP 2

Trí quang dịch

NXB TP. HCM

2546-2002

MỤC LỤC

Một, loại phù trì của Sa Di giới và Sa Di Ni giới:

1.      Dịch giải kinh Giáo Huấn để lại của Phật

2.      Dịch giải kinh Tám điều thượng nhân giác ngộ

3.      Dịch giải văn Khuyến phát tâm bồ đề

4.      Lược dịch “Phát bồ đề tâm”

5.      Dịch giải văn Cảnh sách của ngài Qui Sơn

6.      Dịch giải Những điều nhật dụng thiết yếu của giới luật

Hai, loại chủ yếu  của Sa Di giới và Sa Di Ni giới:

7.      Dịch giải Bản yếu lược về giới luật và uy nghi của Sa di

8.      Dịch giải Bản yếu lược về giới luật và uy nghi của Sa di ni

9.      Dịch nghĩa Bản trích lục những điều cốt  yếu về mười giới lu65t và các uy nghi của cấp bậc Sa di

Các sách khác thuộc Giới Luật

Thức-xoa-ma-na Luật Nghi
Thức-xoa-ma-na Luật Nghi
Sắc tu Bách Trượng thanh quy tập 2
Sắc tu Bách Trượng thanh quy tập 2
Sắc tu Bách Trượng thanh quy tập 1
Sắc tu Bách Trượng thanh quy tập 1
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Mahasanghika
Luật Ma Ha Tăng Kỳ - Mahasanghika
Ý nghĩa giới luật
Ý nghĩa giới luật
Tạng Luật - Đại Phẩm 1
Tạng Luật - Đại Phẩm 1
Tập Yếu PARIVĀRA I
Tập Yếu PARIVĀRA I
Luật Tứ Phần 1
Luật Tứ Phần 1
Luật Ngũ Phần 1
Luật Ngũ Phần 1
Tạng Luật - Tập Yếu 1
Tạng Luật - Tập Yếu 1
Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1
Tạng Luật - Tiểu Phẩm 1
Tạng Luật - Phân tích giới Tỳ Khưu Tập 1
Tạng Luật - Phân tích giới Tỳ Khưu Tập 1