Tìm Sách

Giới Luật >> Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)
 • Tác giả : Không
 • Dịch giả : Trí Quang
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 567
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12010000010050
 • OPAC : 10050
 • Tóm tắt :

12010000010050 SA DI GIỚI VÀ SA DI NI GIỚI TẬP 2

Trí quang dịch

NXB TP. HCM

2546-2002

MỤC LỤC

Một, loại phù trì của Sa Di giới và Sa Di Ni giới:

1.      Dịch giải kinh Giáo Huấn để lại của Phật

2.      Dịch giải kinh Tám điều thượng nhân giác ngộ

3.      Dịch giải văn Khuyến phát tâm bồ đề

4.      Lược dịch “Phát bồ đề tâm”

5.      Dịch giải văn Cảnh sách của ngài Qui Sơn

6.      Dịch giải Những điều nhật dụng thiết yếu của giới luật

Hai, loại chủ yếu  của Sa Di giới và Sa Di Ni giới:

7.      Dịch giải Bản yếu lược về giới luật và uy nghi của Sa di

8.      Dịch giải Bản yếu lược về giới luật và uy nghi của Sa di ni

9.      Dịch nghĩa Bản trích lục những điều cốt  yếu về mười giới lu65t và các uy nghi của cấp bậc Sa di

Các sách khác thuộc Giới Luật

Nghi truyền giới
Nghi truyền giới
Luật Xuất Gia
Luật Xuất Gia
Trùng trị Tỳ Ni tập II
Trùng trị Tỳ Ni tập II
Luật Bí Sô tập II
Luật Bí Sô tập II
Phá Tăng sự
Phá Tăng sự
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Tứ phần luật tỳ kheo giới tướng biểu kỳ
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Ma-ha tăng kỳ tập 1
Luật Tứ Phần Q1
Luật Tứ Phần Q1
Chú giải Luật Thiện Kiến
Chú giải Luật Thiện Kiến
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Pháp thức và ý nghĩa Hành trì giới luật
Sa Di luật giải
Sa Di luật giải
Bách Trượng Thanh Quy
Bách Trượng Thanh Quy