Tìm Sách

Giới Luật >> Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Sa di giới và Sa Di Ni giới (Tập2)
 • Tác giả : Không
 • Dịch giả : Trí Quang
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 567
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Giới Luật
 • MCB : 12010000010050
 • OPAC : 10050
 • Tóm tắt :

12010000010050 SA DI GIỚI VÀ SA DI NI GIỚI TẬP 2

Trí quang dịch

NXB TP. HCM

2546-2002

MỤC LỤC

Một, loại phù trì của Sa Di giới và Sa Di Ni giới:

1.      Dịch giải kinh Giáo Huấn để lại của Phật

2.      Dịch giải kinh Tám điều thượng nhân giác ngộ

3.      Dịch giải văn Khuyến phát tâm bồ đề

4.      Lược dịch “Phát bồ đề tâm”

5.      Dịch giải văn Cảnh sách của ngài Qui Sơn

6.      Dịch giải Những điều nhật dụng thiết yếu của giới luật

Hai, loại chủ yếu  của Sa Di giới và Sa Di Ni giới:

7.      Dịch giải Bản yếu lược về giới luật và uy nghi của Sa di

8.      Dịch giải Bản yếu lược về giới luật và uy nghi của Sa di ni

9.      Dịch nghĩa Bản trích lục những điều cốt  yếu về mười giới lu65t và các uy nghi của cấp bậc Sa di

Các sách khác thuộc Giới Luật

Luật Sa Di và Sa Di Ni - tập 3
Luật Sa Di và Sa Di Ni - tập 3
Luật Học đại cương
Luật Học đại cương
Theo dấu chân xưa
Theo dấu chân xưa
Luật Tỳ Kheo - Tập 1 Yết ma yếu chỉ
Luật Tỳ Kheo - Tập 1 Yết ma yếu chỉ
Thuật ngữ Luật Tạng Pāli
Thuật ngữ Luật Tạng Pāli
Giáo Trình Luật Học Cơ Bản Tập II
Giáo Trình Luật Học Cơ Bản Tập II
Luật Học Tinh Yếu
Luật Học Tinh Yếu
Theo dấu chân xưa
Theo dấu chân xưa