Tìm Sách

Giảng Luận >> Lăng già đại thừa kinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Lăng già đại thừa kinh
 • Tác giả : Daisetz Teitaro Suzuki
 • Dịch giả : Thích Chơn Thiện & Trần Tuấn Mẫn
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 589
 • Nhà xuất bản : NXB TP. HCM
 • Năm xuất bản : 1998
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000006987
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

LĂNG GIÀ ĐẠI THỪA KINH

 Bản dịch đầu tiên từ nguyên bản Sanskrit

DAISETZ TEITARO SUZUKI

Bản dịch tiếng Việt:  Tỳ kheo: THÍCH CHƠN THIỆN Cư sĩ: TRẦN TUẤN MẪN

 

 LỜI TỰA

            Đã hơn bảy năm từ khi tôi khởi sự nghiên cứu kinh Lăng Già một cách hết sức nghiêm túc; nhưng do nhiều lần gián đoạn, tôi đã không thể thực hiện chương trình của tôi nhanh như tôi từng mong muốn. Các bạn tôi từ nhiều môi trường sống khác nhau đã có lòng tốt và rộng lượng theo nhiều cách, và giờ đây, tôi trình tác phẩm thô thiển này của tôi ra trước sự thẩm xét của quần chúng độc giả Anh ngữ. Cũng còn nhiều đoạn khó hiểu và tối tăm trong bản kinh mà tôi đã không thể làm sáng tỏ theo như ý muốn. Những khiếm khuyết này cần được các độc giả cao minh sửa chữa. Tôi sẽ vô cùng sung sướng nếu tôi đã làm cho bản kinh Đại thừa đầy đủ ý nghĩa này trở nên dễ hiểu hơn trước, dù chỉ ở một mức độ rất ít ỏi. Ở Trung Quốc, nhiều học giả uyên thâm và có những thông tuệ về tâm linh, trãi qua một thời kỳ khoảng hai trăm năm mươi năm, đã thực hiện ba hoặc bốn lần nổ lực để tạo một bản dịch kinh Lăng Già cho dễ hiểu. Chẳng cần phải nói, những nổ lực ấy đã giúp đỡ vô cùng cho người dịch này. Mong sao bản dịch của tôi cũng có thể là một bàn đạp dù còn yếu ớt để tiến đến một diễn dịch đầy đủ hơn cho bản kinh!

            Bản dịch Anh ngữ này được căn cứ trên ấn bản Sanskrit của Bunyu Nanjo do Otani University Press xuất bản năm 1923.

Tôi rất mang ơn Ông Dwight Goddard ở Thetfoid, Vermont. U.S.A., một lần nữa đã giúp tôi trong việc đánh máy toàn bộ bản thảo cuốn sách này. Ông sang thăm bờ bên này của Thái Bình Dương, quả thực là nhằm để giúp tôi trong công việc ấy. Khổng Tử nói: "Có bạn từ phương xa đến, há chẳng hạnh phúc ư?" (Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc lạc hồ?). Câu nói ấy áp dụng vào trường hợp này thất đích đáng.

Bất cứ tác phẩm văn học nào mà tôi có thể cho ra mắt người đọc, tôi cũng không thể bỏ qua mà không ghi vào đấy tên của người bạn tốt, vô vị lợi, một người bạn Phật tử có công tâm là Yakichi Ataka, người luôn luôn muốn giúp đỡ tôi bằng mọi cách nếu có thể được. Nếu không vì ông ta ta thì tôi không bao giờ có thể thực hiện được các chương trình của mình đến mức độ mà tôi khó có thể hoàn tất được. Về vật chất, từ một loại công tác như thế này thì không thể mong chờ những kết quả cụ thể được, thế mà một học giả lại còn đối mặt với những nhu cầu sinh hoạt của mình. Nếu không có sự việc vào một ngày đẹp đẽ nào đó, chúng ta lập ra một hội đồng lý tưởng trong đó mỗi thành viên thể hiện mọi khả năng thiên bẩm và mọi năng lực tinh thần của mình theo chiều hướng thích hợp nhất để phát huy chúng và theo thể cách lợi lạc nhất cho mọi thành viên khác nói chung và nói riêng, thì chắc chắn nhiều trở ngại sẽ ngăn chặn con đường của những ai nổ lực mưu đồ những thứ không có giá trị về thương mại. Còn bây giờ thì ở khắp nơi đều vô cùng cần thiết sự có mặt của hết thảy chư vị Bồ-tát. Và đây há chẳng phải là giáo lý của kinh Lăng Già, đang được khoát áo Anh ngữ, giờ đây đang nằm trước mắt bạn tôi, cũng như trước mắt các độc giả đấy sao?

Người viết cũng xin cám ơn vợ mình, người đã đọc suốt bản thảo để tạo cho nó một cái vẻ khá hơn về văn chương, xin cảm ơn Ông Hokei Idzumi giúp đỡ tôi nhiều trong việc đọc hiểu nguyên bản, và cảm ơn Giáo sư Yenga Teramoto đã vui lòng cộng tác về mặt kiến thức Tây Tạng.

 

 

 

DAISETZ TEITARO SUSUKI

                                                                                                      Kyoto, tháng 11 năm 1931

                                                                                                              (Chiêu Hòa, năm thứ sáu)

 

NỘI DUNG

LỜI TỰA

DẪN NHẬP

Chương một

CHÚA THÀNH LĂNG GIÀ, XIN ĐƯỢC CHỈ DẠY

Chương hai

SỰ TẬP HỢP TẤT CẢ CÁC PHÁP

     I.   Mahàmati ca ngợi Đức Phật bằng các câu kệ.

    II.   Một trăm lẻ tám câu hỏi của Mahàmati

   III.   Một trăm lẻ tám câu phủ định.

   IV.  Về các thức.

    V.   Bảy loại Tự tính (Svabhàva).

   VI.  Các kiến giải sai lầm của một số Bà-la-môn, Sa-môn, về nhân duyên, sự tương tục v.v...; các kiến giải của Phật giáo về những chủ đề như A-lại-da Thức, Niết-bàn, Duy tâm, v.v... Những sự chứng đạt của vị Bồ-tát.

 VIII. Tu tập của vị Bồ-tát về sự tự chứng.

   IX.  Sự phát sinh và vận hành của các Thức; sự tu tập tâm linh của các vị Bồ-tát; các câu kệ về biểu A-lại-da và sóng thức.

     X.  Vị Bồ-tát phải hiểu ý nghĩa của Duy tâm.

 XI.a.  Ba khía cạnh của Thánh trí (àryajnàna).

 XI.b.  Sự đạt Như Lai thân (Tathàgatakàya).

   XII.  Lý luận về sừng thỏ.

  XIII.  Các câu kệ về A-lại-da thức và Duy tâm.

  XIV.  Sự thanh tịnh các hiện lưu, tức khắc và dần dần.

   XV.  Đức Phật Sở Lưu, Đức Phật Pháp Tính và Đức Phật Biến Hóa.

  XVI.  Thể chứng của hàng Thanh văn và sự chấp vào ý niệm tự tính.

 XVII.  Sự thường hằng không thể nghĩ bàn.

XVIII.  Niết bàn và A-lại-da Thức.

  XIX.   Tất cả các sự vật là vô sinh.

   XX.   Năm loại trí tuệ thuộc tâm linh.

  XXI.   Kệ về Tam thừa.

 XXII.   Hai loại nhất xiển đề (Icchantika).

  XXIII.  Ba hình thức Tự tính.

  XXIV.  Hai vô ngã (Nairàtmaya dvayalakshana).

   XXV.  Khẳng định và phủ nhận (Samaòpàpavàda).

  XXVI.  Bồ-tát mang nhiều nhân cách khác nhau.

 XXVII.  Về hư vô (Trống rỗng - Sùnyatà), vô sinh và phi nhị biên.

XXVIII. Như Lai tạng và Ngã - linh hồn.

  XXIX.  Kệ về những phân biệt của các triết gia.

   XXX.  Bốn thứ cần thiết cho sự cấu thành quả vị Bồ-tát (Bồ-tát tính).

  XXXI.  Về nhân duyên (sáu loại), và sự sinh khởi của hiện hữu.

 XXXII.  Bốn hình thức phân biệt bằng ngôn từ.

XXXIII. Về ngôn từ và phân biệt và thực tính tối cao.

XXXIV. Kệ về thực tính và những biểu thị của nó.

 XXXV. Duy tâm, sự Đa phức và những tương tự, với một nội suy và khái niệm nhị biên và Hiện hữu.

 XXXVI. Giáo pháp (Dharna désanà) của chư Như Lai.

XXXVII. Bốn loại Thiền định (Dhyàna).

XXXVIII. Về Niết-bàn.

  XXXIX. Hai đặc tính của Tự ngã.

          XL. Hai loại gia lực (Adhisthàna) của Đức Phật.

         XLI. Về chuỗi nhân duyên (Pratiya samutpàda).

        XLII. Các từ ngữ (Abhilàpa) và các thực tính (Bhàva).

       XLIII. Về Tính Trường cửu của âm thanh (Niyásabda), Bản chất của sai lầm (Bharànta) và Điên đảo (Vipazyàsa).

      XLIV. Về bản chất của Như Huyễn (Màyà).

       XLV.  Bảo rằng tất cả các sự vật đều vô sinh.

      XLVI. Về tên gọi, ý nghĩa, âm tiết và ý nghĩa của chúng.

     XLVII. Những khẳng định không thể giải thích được (Vyàkritàni).

    XLVIII. Tất cả các sự vật hiện hữu và không hiện hữu (bốn hình thức giải thích).

      XLIX. Về các Thanh văn, Tư-đà-hàm, Tu-đà-hoàn, A-na-hàm, và A-la-hán về ba mối ràng buộc (Samyojàni).

            L. Trí (Buddhi), quán sát và phân biệt.

           LI. Các thành tố, cơ bản (thứ nhất) và thứ yếu (thứ hai).

          LII. Năm uẩn.

         LIII. Bốn loại Niết-bàn và tám thức.

        LIV. Vọng tưởng và mười hai chủ đề.

         LV. Kệ về Tâm. Biến kế sở chấp. Y tha khởi và Viên thành thực.

        LVI. Nhất thừa và Tam thừa.

Chương ba

VỀ VÔ THƯỜNG

       LVII. Ba hình thức của ý thân (Manomayakàya).

      LVIII. Năm tội vô gián (Pancànantaryàni); khát ái là mẹ và vô minh là cha.

        LIX. Phật tính (Buddhatà).

         LX. Tính bình đẳng (Samatà) của Phật quả và bốn khía cạnh của nó.

        LXI. Không một lời nào do Đức Phật tuyên thuyết, sự Tự chứng và Thực tính thường trụ.

       LXII. Về hữu và phi hữu; Hiện thực luận và Hư vô luận.

      LXIII. Sự thể chứng và giáo lý bằng ngôn từ.

     LXIV. Sự phân biệt, một thế giới bên ngoài, nhị biên luận và sự ràng buộc (chấp).

         LXV. Sự liên hệ giữa các từ ngữ (Ruta) và ý nghĩa (Artha).

        LXVI. Về cái biết, tuyệt đối (Jnàna) và Tương đối (Vijnàva).

       LXVII. Chín sự Biến hóa (Parinàma).

      LXVIII. Sự ràng buộc thâm sâu với hiện hữu.

        LXIX. Tự tính, thực tính, tưởng tượng, chân lý của sự cô tịch, v.v...

         LXX. Luận đề về vô sinh.

        LXXI. Trí tuệ thực sự và vô minh.

       LXXII. Sự tự chứng và bàn luận về sự tự chứng.

      LXXIII. Về vị Lokàyatika (Lô-ca-da-đà).

      LXXIV. Các kiến giải về Niết-bàn.

       LXXV. Như Lai tính có phải là Hữu vị hay không? Sự liên hệ của nó với các Uẩn, với giải thoát với trí tuệ.

      LXXVI. Các định nghĩa về Như Lai; sự liện hệ giữa các từ ngữ và ý nghĩa; Đức Phật không tuyên bố một từ nào.

     LXXVII. Nhân duyên, Vô sinh, Tự tâm, Niết-bàn.

    LXXVIII. Kệ về vô sinh và nhân duyên.

      LXXIX. Các kiến giải về vô thường.

Chương bốn

VỀ SỰ HIỂU BIẾT NGAY LIỀN

(HIỆN LƯỢNG)

       LXXX. Sự tĩnh lặng hoàn toàn mà chư Thanh văn, Duyên giác và Bồ-tát đạt được. Các địa (cấp độ) Bồ-tát.

Chương năm

VỀ SỰ SUY DIỄN VỀ TÍNH CHẤT THƯỜNG VÀ VÔ THƯỜNG CỦA NHƯ LAI TÍNH

      LXXXI. Tính chất vô thường của Như Lai tính.

Chương sáu

SỰ CHUYỂN BIẾN THEO TỪNG SÁT NA

(Sát-na chuyển)

     LXXXII. Như Lai tạng và A-lại-da thức.

    LXXXIII. Năm pháp, và sự liên hệ của chúng với ba Tự tính.

   LXXXIV. Năm pháp.

    LXXXV. Như Lai và cát sông Gangà (Hằng).

   LXXXVI. Sự chuyển biến mọi lúc (Sát-na chuyển); Tám thức.

  LXXXVII. Ba loại Ba-la-mật.

 LXXXVIII. Các kiến giải về Sát-na chuyển; Sự phân biệt

Chương bảy

VỀ SỰ BIẾN HÓA

   LXXXIX. Về sự biến hóa.

Chương tám

VỀ SỰ ĂN THỊT

Chương chín

CÁC MẬT CHÚ (Đà-la-ni - Dhàranis)

Tổng kệ (Sagàthakam)

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi