Tìm Sách

Giảng Luận >> Bàn tay cũng là hoa

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bàn tay cũng là hoa
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 139
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Thế Lữ – Giây phút chạnh lòng  .....................................................................  3
Giây phút chạnh lòng  ...................................................................................  25
Thế Lữ (1907 – 1989)  .....................................................................................  27
Nguyễn Bính – Hành phương nam  ............................................................  28
Hành phương nam........................................................................................  58
Nguyễn Bính (1918 – 1966)  ..........................................................................  59
Tống biệt hành  ...............................................................................................  60
Nguyễn Bính – Hoa với rượu  .....................................................................  62
Hoa với rượu..................................................................................................  80
Xuân tha hương  .............................................................................................  84
Tản Đà – Thề non nước................................................................................  88
Thề non nước  .................................................................................................  97
Tản Đà (1888 – 1939)  .....................................................................................  98
Lưu Trọng Lư – Lẽ nào anh chết  ...............................................................  100
Nắng mới  ......................................................................................................  101
Sầu Rụng  .......................................................................................................  102
Tiếng Thu .....................................................................................................  102
Lẽ nào anh chết  ............................................................................................  118
Bài thơ cuối cùng  .........................................................................................  120
Lệnh truyền  – Xuân Diệu  và  Thoát hình  –  Vũ Hoàng Chương  .................  121
Lệnh truyền  ..................................................................................................  123
Thoát hình  ....................................................................................................  137
Xuân Diệu (1916 – 1985)  .............................................................................  138
Vũ Hoàng Chương (1916 – 1976)..............................................................  138

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Đạt Ma Tổ sư luận (The Zen Teaching of Bodhidharma)
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tham Đồ Hiển Quyết và Thi Tụng Các Thiền Sư Đời Lý
Tâm Lý Đạo Đức
Tâm Lý Đạo Đức
Quan điểm người trụ trì
Quan điểm người trụ trì
Nhặt lá bồ đề
Nhặt lá bồ đề
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Tác phẩm Như sanh (tập 1)
Luận về nhân quả
Luận về nhân quả
Đức Phật và Phật pháp
Đức Phật và Phật pháp
Thiện ác nghiệp báo
Thiện ác nghiệp báo
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiểu luận về Bồ Đề Đạt Ma
Tiếng vọng hải triều
Tiếng vọng hải triều