Tìm Sách

Kinh Tạng >> Thanh Tịnh Đạo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thanh Tịnh Đạo
 • Tác giả : Buddhaghosa
 • Dịch giả : Thích Nữ Trí Hải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 526
 • Nhà xuất bản : Nxb Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000009644
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lời Dẫn

Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo) do luận sư Buddhaghosa trước tác vào tiền bán thế kỷ thứ V sau TL, là một bộ sách tóm tắt giáo lý nguyên thủy thuộc Pali tạng, theo một hệ thống đặc biệt dưới những đề mục Bảy thanh tịnh và Ba vô lậu học. Đây là một chỉ nam rất tốt cho hành giả trong việc thanh lọc bản thân. Sách được đại đức Nanamoli (Người Anh, tu ở Sri Lanka - Tích Lan) dịch sang Anh ngữ vào năm 1956. Bản dịch này y cứ bản Anh ngữ ấy.

Về các danh từ chuyên môn, phần lớn y cứ các bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong 5 bộ Nikaya, và nhất là hai tập Thắng Pháp Tập Yếu. Nếu không nhờ các công trình đã đi trước ấy, dịch phẩm này cũng khó mà hoàn tất. Xin ghi lại đây niềm tri ân.

Bản này khi in lại lần thứ hai đã được gút gọn và sửa sai nhiều, bỏ bớt nhừng chỗ trùng lặp, lối hành văn xưa, và thỉnh thoảng dùng một vài danh từ thời đại cho đỡ khô khan, nhưng bảo đảm là không di quá xa với nguyên bản. Không tin quý vị thứ so với bản Anh ngữ thì sẽ thấy.

Dịch giả kính đề.

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2