Tìm Sách

Kinh Tạng >> Thanh Tịnh Đạo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thanh Tịnh Đạo
 • Tác giả : Buddhaghosa
 • Dịch giả : Thích Nữ Trí Hải
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 526
 • Nhà xuất bản : Nxb Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2001
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000009644
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Lời Dẫn

Visuddhimagga (Thanh tịnh đạo) do luận sư Buddhaghosa trước tác vào tiền bán thế kỷ thứ V sau TL, là một bộ sách tóm tắt giáo lý nguyên thủy thuộc Pali tạng, theo một hệ thống đặc biệt dưới những đề mục Bảy thanh tịnh và Ba vô lậu học. Đây là một chỉ nam rất tốt cho hành giả trong việc thanh lọc bản thân. Sách được đại đức Nanamoli (Người Anh, tu ở Sri Lanka - Tích Lan) dịch sang Anh ngữ vào năm 1956. Bản dịch này y cứ bản Anh ngữ ấy.

Về các danh từ chuyên môn, phần lớn y cứ các bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu trong 5 bộ Nikaya, và nhất là hai tập Thắng Pháp Tập Yếu. Nếu không nhờ các công trình đã đi trước ấy, dịch phẩm này cũng khó mà hoàn tất. Xin ghi lại đây niềm tri ân.

Bản này khi in lại lần thứ hai đã được gút gọn và sửa sai nhiều, bỏ bớt nhừng chỗ trùng lặp, lối hành văn xưa, và thỉnh thoảng dùng một vài danh từ thời đại cho đỡ khô khan, nhưng bảo đảm là không di quá xa với nguyên bản. Không tin quý vị thứ so với bản Anh ngữ thì sẽ thấy.

Dịch giả kính đề.

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Những bài kinh tụng hàng ngày
Những bài kinh tụng hàng ngày
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Ẩn-Dụ
Kinh Ẩn-Dụ
Trưởng Lão Ni kệ
Trưởng Lão Ni kệ
Kinh An ban thủ ý lược giải
Kinh An ban thủ ý lược giải
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)