Tìm Sách

PG. Nguyên Thủy >> Trì giới độ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trì giới độ
 • Tác giả : Tỳ Khưu Chánh Minh
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 159
 • Nhà xuất bản : Roneo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : PG. Nguyên Thủy
 • MCB : 12010000008160
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Mục Lục

Chương I: Ý Nghĩa về Luật và Giới

1. Ý nghĩa về Luật

2. Giới là gì

Chương II: Phân tích  Giới

1. Những phương tiện khác nhau của Giới

2. Giới lthu thúc

3. Trí thu thúc

4. Giới không vi phạm

5. Vì sao được gọi là Giới

6. Lợi ích của Giới

Chương III: Các học Giới

I. Giới hai chi

   1. Giới nên làm và Giới không nên làm

   2. Giới ngăn trừ và Giới không ngăn trừ

   3. Giới có nương tựa  và Giới không nương tựa

   4. Giới tạm thời và Giới chung thân

   4. Giới hữu han và Giới vô hạn

   5. Phàm giới và thánh giới

II. Giới ba chi

  1. Ba loại giới theo cách thọ trì

   2. Ba loại giới Uposatha

   3. Ba loại giới khác

   4. Ba loại giới khác

   4. Ba loại giới khác

   5. Ba loại giới khác

   6. Ba loại giới khác

III. Giới bốn chi

  1. Bốn loại giới

   2. Bốn loại giới khác

   3. Bốn loại giới khác

   4.Tứ thanh tịnh giới 

III. Giới bala mật

  1. Bồ Tát giữ kiêng tránh giới như thế nào

   2. Những đặc điểm do kiêng tránh giới mang lại

   3. Bồ Táttu tập hạnh giới như thế nào

   4. Giới bala mật

   5. Ba bậc của giới Bala Mật

   6. Về hình thức của trì giới độ

Các sách khác thuộc PG. Nguyên Thủy

Đến bờ kia -pāramitā (pāramī)
Đến bờ kia -pāramitā (pāramī)
Nhựt hành của người tại gia tu Phật
Nhựt hành của người tại gia tu Phật
Lý thuyết và thực tế
Lý thuyết và thực tế
Phật nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới
Phật nói Luận A Tỳ Đàm về việc thành lập thế giới
Đại Niệm Xứ
Đại Niệm Xứ
A Tỳ Đàm Yếu Luận
A Tỳ Đàm Yếu Luận
Mười Hai Nhân Duyên
Mười Hai Nhân Duyên
Vi Diệu Pháp sơ cấp
Vi Diệu Pháp sơ cấp
Lời vàng Bậc Thánh Sớ giải Trưởng Lão Tăng Ni kệ
Lời vàng Bậc Thánh Sớ giải Trưởng Lão Tăng Ni kệ
Chú giải Ngạ Quỷ Sự
Chú giải Ngạ Quỷ Sự
Khái Lược Duyên Hệ
Khái Lược Duyên Hệ
Thanh Tịnh đạo luận toản yếu
Thanh Tịnh đạo luận toản yếu