Tìm Sách

Giảng Luận >> Chú giải kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Chú giải kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ
 • Tác giả : Hoàng Niệm Tổ
 • Dịch giả : Như Hoà
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 1,068
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2002
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB : 12010000011456
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Chú giải: KINH PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ

TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC

Dịch theo bản in lần thứ nhất của Hoa Tạng Phật Giáo Đồ Thư Quán, Đài Bắc, tháng 2, năm Dân Quốc 81 (1992)

Chú giải: Kim Cang thừa tam muội da giới đệ tử Hoàng Niệm Tổ

Bửu Quang Tự đệ tử Như Hoà kính dịch sang Việt ngữ

Lời nói đầu

 

            Pháp môn Tịnh độ là Nhất Thừa liễu nghĩa, vạn thiện đồng quy, thích ứng khắp ba căn, thâu trọn phàm thánh, thoát khỏi ba cõi theo chiều ngang (hoành siêu tam giới), nhanh chóng bước lên bốn cõi Tịnh Độ, cực viên, cực đốn, là pháp môn vi diệu chẳng thể nghĩ bàn. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh lãnh đạo trọng yếu của các kinh Tịnh Độ. Các bậc đại đức trong Tịnh tông thường gọi kinh này là kinh Tịnh Độ bậc nhất.

            Quyển Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh là do thầy tôi: lão cư sĩ Hạ Liên Cư, hội tập năm bản dịch gốc đời Hán, Ngụy, Ngô, Đường, Tống của kinh Vô Lượng Thọ, chọn hết điểm tinh yếu, thâu trọn các điểm mầu nhiệm soạn thành kinh này, hiện đang được  công nhận là bản kinh Vô Lượng Thọ hoàn thiện nhất.

            Kinh Vô Lượng Thọ là cương yếu của Tịnh tông. Cư sĩ Bành Thiệu Thăng đời Thanh khen rằng: “Kinh Vô Lượng Thọ là Viên giáo xứng tánh của Như Lai, là cách thức hóa độ chúng sanh về cái họ vốn sẵn có”.

            Các bậc hiền đức đã nồng nhiệt khen ngợi kinh này như trên là vì pháp môn Trì Danh Niệm Phật rất viên mãn, thẳng chóng, là phương tiện rốt ráo nhất siêu trực nhập, viên đốn cùng cực. Dùng biển nguyện Nhất thừa của đức Di Đà, sáu chữ hồng danh của quả giác rốt ráo để làm cái tâm phát khởi cầu thành Phật quả cho bọn chúng sanh ta. Dùng quả làm nhân: nhân quả đồng thời, từ quả khởi tu, nên tu cũng chính là quả. Tâm tu cầu thành Phật chính là cái tâm thành Phật chẳng thể nghĩ bàn. Vì vậy, sách Di Đà Yếu Giải viết:

            “Một câu A Di Đà Phật chính là pháp để đắc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác của đức Bổn Sư Thích Ca trong đời ác ngũ trược, nay đem toàn thể Quả Giác này trao cho chúng sanh trược ác. Đó là cảnh giới sở hành của chư Phật, chỉ Phật với Phật mới hiểu cùng tận nổi, chẳng phải là điều cửu giới dùng tự lực tin hiểu được nổi”.

            Lại viết: “Đem pháp giới thể làm thành thân và cõi của Phật Di Đà. Cũng do chính toàn bộ cái thể ấy làm thành danh hiệu Di Đà. Vì vậy, danh hiệu Di Đà chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh”.

            Hơn nữa, trong các kinh Tịnh Độ, chỉ có kinh này có đủ trọn vẹn cả Viên lẫn Diệu: Dùng “phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm: làm tông, lấy đại nguyện mười niệm ắt vãng sanh của Phật Di Đà làm gốc, giảng tỉ mỉ chánh nhân vãng sanh của ba bậc, bao trọn khắp các loài thánh phàm trong chín giới, dạy rõ pháp Trì Danh Niệm Phật, trực chỉ con đường vãng sanh quy nguyên. Vì vậy, kinh này được xem là kinh bậc nhất của Tịnh Tông.

            Rõ ràng kinh này phù hợp tình huống thực tế của xã hội, chiếu cả Chơn lẫn Tục, viên dung cả Sự lẫn Lý, thâu phàm lẫn thánh, tâm, Phật chẳng hai. Vì vậy, chỉ mình kinh này có thể trường tồn trong đời vị lai. Rõ ràng kinh này chẳng những là cương yếu của các kinh Tịnh Độ mà còn chỉ quy cho giáo pháp của cả Đại Tạng, thật vì hết thảy hữu tình cõi này, phương khác, hiện tại, tương lai được lìa khổ hưởng vui, tột cùng pháp yếu Bồ Đề.

            Vì vậy, Niệm Tổ tôi nghĩ ân mong báo đáp, phát tâm vô thượng, kính cẩn chú giải kinh này để tiếp nối Phật huệ mạng. Kính mong hai giới tăng tục, thập phương Như Lai, thượng sư, bổn tôn, kim cang hộ pháp từ ân chở che, oai đức thầm gia hộ. Mong bản chú thích này sẽ khế hợp thánh tâm, rộng khởi phát niềm tin cho mọi người. Hễ ai thấy nghe đều vào được biển nguyện nhất thừa của Phật Di Đà.

Mục lục

Đôi lời bày tỏ

Lời giới thiệu

Quyển thứ nhất

Lời nói đầu

Khái yếu

Giáo khởi nhân duyên

Thế tánh của kinh

Tông thú của kinh này

Phương tiện lực dụng

Các căn khí được kinh này hóa độ

Tạng giáo sở nhiếp Bộ loại sai biệt

Dịch, hội, hiệu, thích

Tổng thích kinh đề

Phần giải thích kinh nghĩa

Tự phần

Thông tự

Phẩm 1 Pháp hội thánh chúng

Phẩm 2 Đức tuân Phổ Hiền

Biệt tự

Phẩm 3 Đại giáo duyên khởi

Quyển thứ hai

Chánh tông phần

Phẩm 4 Pháp Tạng nhân địa

Phẩm 5 Chí tâm tinh tấn

Phẩm 6 Phát đại thệ nguyện

Phẩm 7 Ắt thành chánh giác

Phẩm 8 Tích công lũy đức

Phẩm 9 Viên mãn thành tựu

Phẩm 10 Đều phát nguyện thành Phật

Quyển thứ ba

Phẩm 11 Quốc giới nghiêm tịnh

Phẩm 12 Quang minh chiếu khắp

Phẩm 13 Thọ chúng vô lượng

Phẩm 14 Cây báu khắp cõi nước

Phẩm 15 Bồ Đề đạo tràng

Phẩm 16 Nhà, viện, lâu, quán

Phẩm 17 Công đức của ao

Phẩm 18 Siêu thế hy hữu

Phẩm 19 Thọ dụng đầy đủ

Phẩm 20 Gió đức mưa hoa

Phẩm 21 Hoa sen báu và quang minh Phật

Phẩm 22 Quyết chứng cực quả

Phẩm 23 Mười phương Phật khen ngợi

Phẩm 24 Ba bậc vãng sanh

Phẩm 25 Chánh nhân vãng sanh

Phẩm 26 Lễ cúng thính pháp

Phẩm 27 Khen ngợi Phật đức

Phẩm 28 Đại sĩ thần quang

Phẩm 29 Nguyện lực hoằng thâm

 

Quyển thứ tư

Phẩm 30 Bồ tát tu trì

Phẩm 31 Chơn thật công đức

Phẩm 32 Thọ lạc vô cực

Phẩm 33 Khuyến dụ sách tấn

Phẩm 34 Tâm được khai minh

Phẩm 35 Trược thế ác khổ

Phẩm 36 Trùng trùng hối miễn

Phẩm 37 Như kẻ nghèo được quả báu

Phẩm 38 Lễ Phật hiện quang

Phẩm 39 Ngài Từ Thị thuật lại những điều mình thấy

Phẩm 40 Biên địa nghi thành

Phẩm 41 Hoặc tận kiến Phật

Phẩm 42 Bồ tát vãng sanh

Lưu thông phần

Phẩm 43 Chẳng phải là tiểu thừa

Phẩm 44 Thọ ký Bồ Đề

Phẩm 45 Riêng lưu lại kinh này

Phẩm 46 Siêng tu giữ vững

Phẩm 47 Phước huệ mới được nghe

Phẩm 48 Nghe kinh được lợi ích

Lời sau cùng

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Lược sử ngài U Khê

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn