Tìm Sách

Giảng Luận >> Bát Đại Nhân Giác giảng giải

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bát Đại Nhân Giác giảng giải
 • Tác giả : Thích Thanh Từ
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 53
 • Nhà xuất bản : đang cập nhật
 • Năm xuất bản : 1997
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
LỜI ĐẦU SÁCH 
 
Đạo Phật là đạo giác ngộ, toàn bộgiáo lý của Phật dạy đều nhằm đánh thức 
con người sớm được giác ngộ. Mê lầm là cội nguồn đau khổ, chỉcó giác ngộmới 
cứu được mọi khổ  đau của chúng sanh. Đểcứu khổchúng sanh, ngài An ThếCao 
người nước An Tức sang Trung Hoa vào  đời Hán Hoàn  Đế  ởkinh  đô Lạc 
Dương,trước tiên trích dịch tám  điều giác ngộbiên thành quyển kinh Bát  Đại 
Nhân giác này. 
Chỉcần tám  điều giác ngộ  ở  đây, người phật tửkhéo  ứng dụng tu hành sẽ
tan biến hết mọi khổ  đau và lần bước tiến lên cấp bậc Bồ-tát cho  đến Phật quả. 
Hiệu dụng của tám điều giác ngộquảthật không thểnghĩbàn, nếu ai thực tập thực 
tu sẽnhận  được kết quảkhông nghi ngờ. Hàng phật tửchúng ta chớthấy quyển 
kinh mỏng mà xem thường, phải nghiền ngẫm cho tận tường, phải tu tập cho thuần 
thục sẽ đạt được bản nguyện thoát ly sanh tử. 
Vì thấy tính cách tuy  đơn giản nhưng quan trọng của quyển kinh, nên 
chúng tôi đem ra giảng cho tăng, ni và phật tửtrước nhất. Đồng thời muốn tăng, ni 
nhớmãi, chúng tôi dịch thành văn vần đểhọc mau thuộc. 
Hiện nay các Thiền sinh hợp tác ghi chép lại lời giảng của tôi  đểphổbiến 
cho những bạn đồng tu được cơhội  đọc lại quyển kinh này. Đểtỏlòng tùy hỷ, tôi 
xin ghi ít dòng ở đầu sách. 
Viết tại Thiền viện Thường Chiếu 
Ngày 27-08-1997 
THÍCH THANH TỪ

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn