Tìm Sách

Giảng Luận >> Bụt là hình hài - Bụt là tâm thức

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bụt là hình hài - Bụt là tâm thức
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 155
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Lời tựa  ..............................................................................................................  5
Hàng muôn hàng vạn  ....................................................................................  6
Chương 01: Đi thong dong và thảnh thơi  .................................................  11
Đi như Bụt  ..................................................................................................  11
Chương 02: Tâm vận hành như thế nào?  ..................................................  15
Bốn thức tương tác như thế nào?  .............................................................  20
Tâm hành  ...................................................................................................  24
Chương 03: Tìm tâm  ....................................................................................  27
Biểu biệt  ......................................................................................................  29
Sóng và nước  .............................................................................................  29
Cái tâm hệ lụy của chúng ta  .....................................................................  32
Ba tự tánh  ...................................................................................................  34
Dùng tâm quán tâm  ..................................................................................  37
Ngồi để mà ngồi  ........................................................................................  41
Chương 04: Dòng sông tâm thức  ...............................................................  42
Tự tướng và cộng tướng  ...........................................................................  46
Năm tâm sở biến hành  ..............................................................................  47
Xúc  ..........................................................................................................  47
Tác ý........................................................................................................  48
Thọ  ..........................................................................................................  51
Tưởng  .....................................................................................................  51
Tư  ............................................................................................................  52
Năm tâm sở biệt cảnh  ...............................................................................  53
Dục  ..........................................................................................................  53
Thắng giải  ..............................................................................................  54
Định  ........................................................................................................  55
Niệm  .......................................................................................................  56
Tuệ  ..........................................................................................................  56
Chương 05: Tri giác và thực tại  ..................................................................  58
Kiến thức là một chướng ngại cho sự hiểu biết  .....................................  60
Ba cảnh giới của tri giác  ............................................................................  60 3 | M ụ c l ụ c
Mẹ của đức Bụt  ..........................................................................................  63
Các cảnh giới của tri giác trong mơ và trong khi sáng tạo ...................  65
Bốn phép quán tầm tư  ..............................................................................  67
Phép quán thứ nhất: Tầm tư danh  ......................................................  68
Phép quán thứ hai: Tầm tư nghĩa  ........................................................  69
Phép quán thứ ba: Tầm tư tự tính giả lập ..........................................  70
Phép quán thứ tư: Tầm tư sai biệt giả lập  ..........................................  73
Bất nhị đưa đến bất bạo động  ..................................................................  74
Hai đóa hoa tím  .........................................................................................  76
Chương 06: Cơ hội tự do  .............................................................................  79
Ba nghiệp: Thân, khẩu, ý  ..........................................................................  79
Không sinh không diệt  .............................................................................  84
Sát na vô thường và nhất kỳ vô thường  .................................................  87
Ý thức và tự do ý chí  .................................................................................  90
Khôi phục chủ quyền  ................................................................................  93
Cộng nghiệp và biệt nghiệp  .....................................................................  95
Chương 07: Tập khí hạnh phúc  .................................................................  99
Phương pháp nuôi dưỡng tập khí hạnh phúc  .....................................  102
Ba định  .................................................................................................  102
Lục độ  ...................................................................................................  106
Tìm bạn lành  ........................................................................................  113
Bốn yếu tố thương yêu  .......................................................................  115
Chương 08: Đi bằng chân của Bụt  ...........................................................  118
Năng lượng chánh niệm  .........................................................................  121
Tuệ giác vô thường, vô ngã  ....................................................................  122
Đi trong Tịnh Độ  .....................................................................................  124
Thức của con người.................................................................................  125
Bảy bước mầu nhiệm  ..............................................................................  125
Chân của Bụt  ............................................................................................  128
Địa xúc  ......................................................................................................  130
Một thân và nhiều thân  ..........................................................................  132
Mang tăng thân theo mình  .....................................................................  134
Chương 09: Những bài tập nuôi dưỡng thân Bụt và tâm Bụt  .............  136
Thiền hành  ...............................................................................................  136
Thiền lạy  ...................................................................................................  139 4 | M ụ c l ụ c
Năm cái lạy  ..............................................................................................  140
Lạy thứ nhất.........................................................................................  140
Lạy thứ hai  ...........................................................................................  141
Lạy thứ ba  ............................................................................................  142
Lạy thứ tư ............................................................................................  142
Lạy thứ năm  .........................................................................................  143
Ba cái lạy  ..................................................................................................  144
Lạy thứ nhất.........................................................................................  144
Lạy thứ hai  ...........................................................................................  145
Lạy thứ ba  ............................................................................................  146
Buông thư ................................................................................................  147
Bài tập buông thư  ................................................................................  148
Bát thức quy củ tụng  ...............................................................................  151
Bài tụng về năm thức đầu  ..................................................................  151
Bài tụng về thức thứ sáu  .....................................................................  151
Bài tụng về thức thứ bảy  ....................................................................  151
Bài tụng về thức thứ tám  ....................................................................  152
Năm mươi mốt tâm hành  .......................................................................  153

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn