Tìm Sách

Kinh Tạng >> Trường A Hàm


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trường A Hàm
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Tuệ Sỹ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 1,009
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1210000008983
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH TRƯỜNG A-HÀM

Tiểu Tạng Thanh Văn

Tuệ Sỹ dịch và chú

NXB Phương Đông

Gồm 2 tập

MỤC LỤC

I.  GIỚI THIỆU

II.  MỤC LỤC

III.  TOÁT YẾU NỘI DUNG CÁC KINH TRƯỜNG A HÀM

01. Kinh Ðại Bản

02. Kinh Du Hành.

03. Kinh Ðiển Tôn

04. Kinh Xà-Ni-Sa

05. Kinh Tiểu Duyên.

06. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành.

07. Kinh Tệ-Tú

08. Kinh Tán-Ðà-Na.

09. Kinh Chúng Tập.

10. Kinh Thập Thượng.

11. Kinh Tăng Nhất

12. Kinh Tam Tụ

13. Kinh Ðại Duyên Phương Tiện.

14. Kinh Thích Ðề Hoàn Nhân Vấn.

15. A-Nậu-Di.

16. Kinh Thiện Sanh.

17. Kinh Thanh Tịnh.

18. Kinh Tự Hoan Hỉ.

19. Kinh Ðại Hội.

20. Kinh A-Ma-Trú.

21. Kinh Phạm Ðộng.

22. Kinh Chủng Ðức.

23. Kinh Cửu-La-Ðàn-Ðầu.

24. Kinh Kiên Cố.

25. Kinh Lõa hình Phạm chí.

26. Kinh Tam Minh.

27. Kinh Sa-Môn-Quả.

28. Kinh Bố-Tra-Bà-Lâu.

29. Kinh Lộ Già.

30. Kinh Thế Ký

Phẩm 01: Diệm Phù Ðề.

Phẩm 02: Uất-Ðan-Viết.

Phẩm 03: Chuyến Luân Thánh Vương.

Phẩm 04: Ðịa Ngục.

Phẩm 05: Long Ðiểu.

Phẩm 06: A-Tu-Luân.

Phẩm 07. Tứ Thiên Vương.

Phẩm 08: Ðao-Lợi Thiên.

Phẩm 09: Tam Tai.

Phẩm 10: Chiến Ðấu.

Phẩm 11: Ba Trung Kiếp.

Phẩm 12: Thế Bản Duyên.

IV. THƯ MỤC ĐỐI CHIẾU TRƯỜNG A HÀM DIGHANIKAYA VÀ HÁN DỊCH ĐƠN HÀNH BẢN

V. DANH MỤC PHÁP SỐ

MỘT

HAI

BA

BỐN

NĂM

 SÁU

 BẢY

 TÁM

CHÍN

MƯỜI

VI. TỪ VỰNG PALI – HÁN – VIỆT

SÁCH DẪN TRƯỜNG A HÀM HÁN PALI SANSKRIT

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Tiểu Bộ tập 5
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Phật cho người tại gia
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 10
Kinh Tiểu Bộ tập 9
Kinh Tiểu Bộ tập 9
kinh Tiểu Bộ tập 8
kinh Tiểu Bộ tập 8
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 7
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ tập 6
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
Kinh Tiểu Bộ (tập 4)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
KInh Tiểu Bộ (tập 3)
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tiểu Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Tăng Chi Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2
Kinh Trường Bộ tập 2