Tìm Sách

Kinh Tạng >> Trường A Hàm


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Trường A Hàm
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Tuệ Sỹ
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 1,009
 • Nhà xuất bản : Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2008
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1210000008983
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH TRƯỜNG A-HÀM

Tiểu Tạng Thanh Văn

Tuệ Sỹ dịch và chú

NXB Phương Đông

Gồm 2 tập

MỤC LỤC

I.  GIỚI THIỆU

II.  MỤC LỤC

III.  TOÁT YẾU NỘI DUNG CÁC KINH TRƯỜNG A HÀM

01. Kinh Ðại Bản

02. Kinh Du Hành.

03. Kinh Ðiển Tôn

04. Kinh Xà-Ni-Sa

05. Kinh Tiểu Duyên.

06. Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành.

07. Kinh Tệ-Tú

08. Kinh Tán-Ðà-Na.

09. Kinh Chúng Tập.

10. Kinh Thập Thượng.

11. Kinh Tăng Nhất

12. Kinh Tam Tụ

13. Kinh Ðại Duyên Phương Tiện.

14. Kinh Thích Ðề Hoàn Nhân Vấn.

15. A-Nậu-Di.

16. Kinh Thiện Sanh.

17. Kinh Thanh Tịnh.

18. Kinh Tự Hoan Hỉ.

19. Kinh Ðại Hội.

20. Kinh A-Ma-Trú.

21. Kinh Phạm Ðộng.

22. Kinh Chủng Ðức.

23. Kinh Cửu-La-Ðàn-Ðầu.

24. Kinh Kiên Cố.

25. Kinh Lõa hình Phạm chí.

26. Kinh Tam Minh.

27. Kinh Sa-Môn-Quả.

28. Kinh Bố-Tra-Bà-Lâu.

29. Kinh Lộ Già.

30. Kinh Thế Ký

Phẩm 01: Diệm Phù Ðề.

Phẩm 02: Uất-Ðan-Viết.

Phẩm 03: Chuyến Luân Thánh Vương.

Phẩm 04: Ðịa Ngục.

Phẩm 05: Long Ðiểu.

Phẩm 06: A-Tu-Luân.

Phẩm 07. Tứ Thiên Vương.

Phẩm 08: Ðao-Lợi Thiên.

Phẩm 09: Tam Tai.

Phẩm 10: Chiến Ðấu.

Phẩm 11: Ba Trung Kiếp.

Phẩm 12: Thế Bản Duyên.

IV. THƯ MỤC ĐỐI CHIẾU TRƯỜNG A HÀM DIGHANIKAYA VÀ HÁN DỊCH ĐƠN HÀNH BẢN

V. DANH MỤC PHÁP SỐ

MỘT

HAI

BA

BỐN

NĂM

 SÁU

 BẢY

 TÁM

CHÍN

MƯỜI

VI. TỪ VỰNG PALI – HÁN – VIỆT

SÁCH DẪN TRƯỜNG A HÀM HÁN PALI SANSKRIT

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn