Tìm Sách

Tịnh Độ >> 48 lời nguyện Phật A Di Đà


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : 48 lời nguyện Phật A Di Đà
 • Tác giả : HT. Tịnh Không
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 153
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2010
 • Phân loại : Tịnh Độ
 • MCB : 120100000011965
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

48 LỜI NGUYỆN CỦA PHẬT A DI ĐÀ

PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG

LỜI NÓI ĐẦU

Bài thơ Khuyên Tu của HT. Vạn Đức viết:

Tuổi ngoài bảy chục gẫm nhơn sinh

Nhơn sinh vô nghĩa mãi trôi quanh

Ăn uống, uống ăn, lo đại tiểu.

Việc làm, làm việc, nhọc bại thành

Sống đeo danh lợi phiền đắc thất

Chết để thịt xương ngán hôi tanh

Ân cần nhắn gửi chư thân hữu!

Đạp phá cửa trần gấp chuyển nhanh.

Chúng sanh luân hồi trong sáu nẻo, chìm đắm nơi ba đường, nỗi khổ không nói hết được! May mắn được làm thân người. Thế nhưng suy xét kỹ, lúc sanh tiền chỉ mê lầm, rộng tạo nghiệp ác, ham danh ham lợi, vì mình hại người, rốt cuộc thân này cũng tan hoại, muôn thứ đem chẳng được, chỉ có nghiệp theo mình.

Vì vậy, Đức Phật từ bi thương xót chúng sanh, mở bày pháp môn Tịnh độ, chỉ rõ hai cõi khổ vui, để thức tỉnh muôn loài đang chìm đắm. Ví như ao sen báu trước mặt, non đao sau lưng, khi ấy tự nhiên sanh khởi nguyện thù thắng, nhàm chán Ta Bà, cầu sanh Cực Lạc; đã sanh lòng Tín-Nguyện, ắt chuyên nhất trì danh, liền được độ thoát. Sanh về cõi kia, gặp Phật nghe pháp, được đạo giác ngộ tột cùng. Dùng hữu niệm vào vô niệm, do vãng sanh khế hợp vô sanh. Đốn ngộ tâm này vốn sẵn bình đẳng.

Đại sư Nguyên Hiểu, đời Đường nói: "Bốn mươi tám nguyện trước vì phàm phu, sau kiêm vì Thánh nhân thuộc Tam thừa". Như thế, đủ thấy sự mầu nhiệm của Tông Tịnh độ, trước tiên nhằm làm cho hàng phàm phu được độ thoát.

Đại sư Ấn Quang từng nhận định: "Phàm phu được về Cực Lạc, đều do lòng Tín- nguyện cảm Phật, nên nương nhờ từ lực, mang nghiệp vãng sanh, vượt ngang sáu nẻo, chóng thành Phật quả.

Cao cả thay! Pháp môn niệm Phật, độ khắp ba căn, gồm thâu lợi độn. Nếu chẳng có pháp môn vi diệu như thế, hàng phàm phu khó thể thoát khỏi biển nghiệp sinh tử, vượt lên bến bờ giác ngộ.

Bốn mươi tám nguyện là duyên khởi của Tịnh tông, là tinh hoa của toàn bộ giáo lý Tịnh độ, là chiếc thuyền từ bi rộng lớn cứu vớt chúng sanh. Thật chẳng thể nghĩ bàn!

Vì nhận thấy lợi ích rộng lớn trên, nên chúng tôi biên tập bài giảng 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà do Pháp sư Tịnh Không giảng giải làm sách

Chùa Huệ Viễn

02/4/2010

Kính ghi

Thích Pháp Đăng

Các sách khác thuộc Tịnh Độ

Tuyết Hư lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập
Tuyết Hư lão Nhân Tịnh Độ tuyển tập
Niệm Phật sinh Tịnh độ
Niệm Phật sinh Tịnh độ
Di Đà hợp giải
Di Đà hợp giải
Khóa Tu Phật Thất
Khóa Tu Phật Thất
Tịnh độ tam kinh
Tịnh độ tam kinh
Công đức niệm Phật
Công đức niệm Phật
Kinh niệm Phật Ba La Mật
Kinh niệm Phật Ba La Mật
Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi
Kinh nghiệm niệm Phật và những chuyện luân hồi
Kinh Vô Lượng Thọ - Kinh Kiến Chính - kinh Tây Phương xác chỉ
Kinh Vô Lượng Thọ - Kinh Kiến Chính - kinh Tây Phương xác chỉ
Sám nguyện Tịnh Độ
Sám nguyện Tịnh Độ
Lá Thư Tịnh Độ
Lá Thư Tịnh Độ
Tư Tưởng Kinh A Di Đà
Tư Tưởng Kinh A Di Đà