Tìm Sách

Giảng Luận >> Đạo Phật của Tuổi Trẻ

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Đạo Phật của Tuổi Trẻ
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 3,000
 • Nhà xuất bản : Lá Bối
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Chương 1: Xây dựng lại cấu trúc gia đình  ..................................................  4
Một niềm tin chung ....................................................................................  4
Trở về để khám phá  ....................................................................................  5
Nơi nuôi dưỡng và chữa trị  .......................................................................  6
Chỉnh đốn lại Gia Đình Phật Tử  ................................................................  8
Gia Đình Phật Tử là gia đình tâm linh......................................................  9
Chỉnh đốn lại gia đình huyết thống  ........................................................  10
Thiết lập thế liên minh giữa GĐPT và gia đình huyết thống  ...............  11
Giáo dục theo đường lối Phật giáo .........................................................  11
Một nguồn sinh lực mới  ...........................................................................  12
Món quà cho quê hương  ..........................................................................  13
Chương 2: Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử..........................................  14
Gia đình là tác phẩm của ta  .....................................................................  14
Một ngọn hải đăng  ....................................................................................  16
Một vị Bồ Tát  .............................................................................................  17
Đáp ứng nhu yếu của tuổi trẻ  ..................................................................  18
Thiết lập lại hòa điệu và hạnh phúc trong gia đình  ..............................  21
Tự độ trước khi làm công việc Bồ Tát  .....................................................  22
Dạy bằng sự sống của chính mình  ..........................................................  23
Nhắc nhở phụ huynh cùng thực tập với các em....................................  25
Cải thiện môi trường  ................................................................................  26
Sống đơn giản và lành mạnh là hướng đi  ..............................................  28
Lưu tâm đến các em  ..................................................................................  29
Vai trò bác sĩ, vai trò cố vấn  .....................................................................  29
Đừng để mất thì giờ vào chuyện hình thức  ...........................................  30
Nguyện vọng chính đáng ........................................................................  31
Chương 3: Sứ mạng phụ huynh  .................................................................  34
Bảo vệ nơi trú ẩn cuối cùng  .....................................................................  34
Tâm thư cho phụ huynh ..........................................................................  35
Thực tập với các em  ..................................................................................  37
Hợp tác với Huynh Trưởng  .....................................................................  37
Đừng phó mặc các em!  .............................................................................  40
Yểm trợ Gia Đình Phật Tử là yểm trợ con em mình  .............................  41 3 | M ụ c l ụ c
Phần giáo lý căn bản  ....................................................................................  45
Kinh Tam Di Đề  ........................................................................................  45
Bốn cách tinh tấn  .......................................................................................  47
Bốn Sự Thật Mầu Nhiệm  ..........................................................................  75
Năm nguồn năng lượng  ...........................................................................  89
Năm Giới quý báu  ....................................................................................  93
Phần thực tập căn bản  ...............................................................................  111
Tổ chức lại hình thức tu tập  ...................................................................  111
Điều phục tâm hành  ...............................................................................  120
Ái Ngữ và Đế Thính  ...............................................................................  139
Chỉ và quán  ..............................................................................................  164
Bẻ gãy thế tam giác  .................................................................................  197
Gốc rễ  .......................................................................................................  200
Hiện pháp lạc trú  ....................................................................................  208
Lãnh thổ của Bụt  .....................................................................................  221
Làm mới  ...................................................................................................  230
Soi Sáng  ....................................................................................................  243
Tính Bụt trong lòng.................................................................................  254
Pháp thoại cho người trẻ  ...........................................................................  259
Tú Uyên, Giáng Kiều  ..............................................................................  259
Thiếu phụ Nam Xương  ..........................................................................  267
Tụng Giới để được nhắc nhở về sự thực tập  ..........................................  270
Tư liệu mới  ..................................................................................................  288
Lời cuối  ........................................................................................................  300

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Luận Du Già Sư Địa (Tập 1)
Bến bờ tuệ giác
Bến bờ tuệ giác
Hương Vị Pháp Bảo
Hương Vị Pháp Bảo
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Từ chánh niệm đến giác ngộ - Cẩm nang của người tu thiền
Nhân duyên học
Nhân duyên học
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Lời Phật dạy trong kinh tạng Nikaya-tập1
Nhị khóa hiệp giải
Nhị khóa hiệp giải
Ước Hẹn Với Sự Sống
Ước Hẹn Với Sự Sống
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Văn Hóa Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tương Lai Thiền Học Việt Nam
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Tuổi Trẻ Tình Yêu và Lý Tưởng
Bưởi
Bưởi