Tìm Sách

Nghiên Cứu - Khảo Luận >> Thế giới quan Phật giáo


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Thế giới quan Phật giáo
 • Tác giả : Thích Mật Thể
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 111
 • Nhà xuất bản : Vạn Hạnh
 • Năm xuất bản : 1967
 • Phân loại : Nghiên Cứu - Khảo Luận
 • MCB : 12010000003457
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

THẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO

THÍCH  MẬT - THỂ

VẠN HẠNH XUẤT BẢN

1967

TỰA

Thế giới quan Phật giáo là tác phẩm do Thượng tọa viết cách đây  hai mươi năm - một tác phẩm hình thành trong một bối cảnh lịch sử đặc biệt của nước nhà, nên nội dung của nó cũng mang nhiều nét thời đại.

1) Lời mở đầu, tác giả khái quát trình bày tư tưởng toàn bộ vấn đề; 2) tìm hiểu về khoa học và các triết thuyết, tôn giáo, chính trị, đông, tây; xưa và nay; 3) định nghĩa thế nào là Phật giáo, theo tác giả, Phật giáo không hẳn là tôn giáo hay triết học mà chỉ nên hiểu đạo Phật như một chân lí - Sự Thật - đạo của Ánh Sáng và Tình Thương; 4) thuyết minh hai nguyên lý của Phật giáo: a) hiện tượng chuyển biến vô thường; b) bản thể bất sinh bất diệt, trình bày về vũ trụ quan, nhân sinh quan qua thuyết lý "lục đại duyên khởi", luật nhân quả, vô thường... 5) Phật giáo với vấn đề nhân sinh: nhân sinh do đâu mà có? Cuộc sống còn của nhân sinh - sự chung kết của nhân sinh; 6) Phật Thích Ca là hiện thân cứu khổ của nhân loại; 7) nhận thức luận: bản thể của trí thức - nguồn gốc giúp trí thức phát triển - hiệu lực của trí thức; 8) Phật thân luận trình bày về ba thân: Pháp thân - báo thân - hóa thân của Phật; 9) kết luận.

Xét toàn thể nội dung tác phẩm, ta thấy tác giả trình bày vấn đề Đi tìm nguyên nhân sinh khởi của vũ trụ vạn hữu và sự kết cấu hình thành của chúng, những vấn đề từ xưa đến nay đã làm tốn rất nhiều giấy mực, thì giờ tâm lực của biết bao triết nhân, hiền giả, vẫn chưa tìm được lời giải đáp hay làm thỏa mãn tâm thức người muốn tìm hiểu "Ý nghĩa cuộc đời, khám phá thiên nhiên". Thượng tọa MẬT THỂ nhờ có đạo nhãn nên đã trình bày vấn đề một cách quán đạt.

Nay nhà xuất bản VẠN HẠNH cho ấn hành cuốn THẾ GIỚI QUAN PHẬT GIÁO với mục đích giúp quí vị độc giả và Phật tử, những người am hiểu và ưa suy nghĩ, những nhận định của đạo Phật về Vũ trụ và Con người.

                                                Saigon, mùa mưa 2510

THÍCH ĐỨC NHUẬN

MỤC LỤC

¨     TỰA

¨     TÌM ĐƯỜNG

¨     LỜI MỞ ĐẦU

¨     TÌM HIỂU

- Tìm ở khoa học

- Tìm ở triết học

- Tìm ở tôn giáo

- Tìm ở chính trị

- Tìm ở xã hội chủ nghĩa

¨     PHẬT GIÁO

1) Tôn giáo

a) Tin có thần

b) Tín điều

2) Phật giáo

a) Sự thật

b) Phương pháp

a) Quan niệm về giáo chủ

a) Quan niệm về giáo chủ của các tôn giáo chủ trương

b) Quan niệm về giáo chủ của Phật giáo với chủ trương bình đẳng

c) Quan niệm về sự vật

a) Quan niệm về sự vật của tôn giáo

b) Quan niệm về sự vật của Phật giáo

c) Quan niệm về luân lý

a) Quan niệm về luân lý của tôn giáo

b) Quan niệm về luân lý của Phật giáo

d) Quan niệm giá trị về nhân sinh

a) Quan niệm của tôn giáo

b) Quan niệm của Phật giáo

- Bản thể thực tại

- Phương tiện thực hành

¨     HAI NGUYÊN LÝ CỦA PHẬT GIÁO

a) Hiện tượng chuyển biến vô thường

b) Bản thể bất sinh bất diệt

¨     PHẬT GIÁO VỚI VẤN ĐỀ NHÂN SINH

a) Nhân sinh do đâu mà có?

b) Cuộc sống còn của nhân sinh

c) Sự chung kết của nhân sinh

¨     PHẬT THÍCH CA LÀ HIỆN THÂN CỨU KHỔ CỦA NHÂN LOẠI

¨     NHẬN THỨC LUẬN

a) Bản chất của trí thức

b) Nguồn gốc giúp trí thức phát triển

c) Hiệu lực của trí thức

¨     PHẬT THÂN LUẬN

a) Pháp thân

b) Báo thân

c) Hóa thân

¨     KẾT LUẬN

Các sách khác thuộc Nghiên Cứu - Khảo Luận

Bồ Tát Quảng Đức ngọn lửa và trái tim
Bồ Tát Quảng Đức ngọn lửa và trái tim
Khái niệm về Bồ tát Quán Thế Âm
Khái niệm về Bồ tát Quán Thế Âm
Nghệ thuật diễn giảng xướng ngôn lễ hội Phật giáo
Nghệ thuật diễn giảng xướng ngôn lễ hội Phật giáo
Hương Hoa Vườn Giáo Pháp
Hương Hoa Vườn Giáo Pháp
Nguyên Thủy Phật giáo tư tưởng luận
Nguyên Thủy Phật giáo tư tưởng luận
Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh
Nghi thức sám hối sáu căn và hồng danh
Cuộc đời thánh tắng A Nan Đà
Cuộc đời thánh tắng A Nan Đà
Nghiệp và kết quả
Nghiệp và kết quả
Phật Việt Nam, dân tộc Việt nam
Phật Việt Nam, dân tộc Việt nam
Những điểm đặc sắc của Phật Giáo
Những điểm đặc sắc của Phật Giáo
Kinh An Ban Thủ Ý lược giải
Kinh An Ban Thủ Ý lược giải
A Dục Vương ASOKA cuộc đời sự nghiệp
A Dục Vương ASOKA cuộc đời sự nghiệp