Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Tiểu Bộ tập 9


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Tiểu Bộ tập 9
 • Tác giả : Kinh Nikaya
 • Dịch giả : Nguyen Tâm Trần Phương Lan
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 768
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : .
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Ðại Tạng Kinh Việt Nam

KINH TIỂU BỘ TẬP IX

Khuddhaka Nikàya
Giáo sư Trần Phương Lan dịch Việt – Phật Lịch 2545- 2001

Chuyện Tiền Thân Đức Phật (VI) Jàtaka

Nguyên bản: Pàli
Anh dịch: H.T. Francis, E.B. Cowell & W.H. Rouse
(Pali Text Society – Hội Kinh Tạng Pali, Luân Ðôn, Anh Quốc)
Việt dịch: Nguyên Tâm Trần Phương Lan
(Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam)

NXB Tôn Giáo 2004

768 trang

MỤC LỤC:

Chương XVII Phẩm Bốn Mười Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

 1. Chuyện ba con chim (Tiền thân Tesakuna)
 2. Chuyện đại nhân thiện xạ Sarabhanga (Tiền thân Sarabhanga)
 3. Chuyện thiên nữ Alambusà (Tiền thân Alambusà)
 4. Chuyện long vương Samkhapàla (Tiền thân Samkhapàla)
 5. ChuyệntiểuSutasoma (TiềnthânCula-Sutasoma)

 Chương XVIII Phẩm Năm Mươi Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

 1. Chuyện công chúa Nalinikà (Tiền thân Nalinikà)
 2. Chuyện kỹ nữ Ummadantì (Tiền thân Ummadantì)
 3. Chuyện hiền giả đại Bồ đề (Tiền thân Mahà-Bodhi)

Chương XIX Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

 1. Chuyện Hiền giả Sonaka (Tiền thân Sonaka)
 2. Chuyện hiền giả Samkicca (Tiền thân Samkicca)

 Chương XX Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

 1. Chuyện Đại Đế Kusa (Tiền thân Kusa)
 2. Chuyện hai hiền giả Sona -Nanda (Tiền thân Sona -Nanda)

Chương XXI Phẩm Tám Mươi Bài Kệ (Đọc trực tuyến)

 1. Chuyện tiểu Thiên nga (Tiền thân Cullahamsa)
 2. Chuyện đại Thiênnga (Tiền thân Mahàhamsa)
 3. Chuyện thực phẩm Thiên giới (Tiền thân Sudhàbhojana)
 4. Chuyện Chúa Chim Kunàla (Tiền thân Kunàla)
 5. Chuyện đại Sutasoma (Tiền thân Mahà-Sutasoma)

 Chương XXII Đại Phẩm (Đọc trực tuyến)

 1. Chuyện Vương tử què câm (Tiền thân Mùga-Pakka)
 2. Chuyện Đại Vương Mahàjanka (Tiền thân Mahà-Janaka)

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Những bài kinh tụng hàng ngày
Những bài kinh tụng hàng ngày
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Ẩn-Dụ
Kinh Ẩn-Dụ
Trưởng Lão Ni kệ
Trưởng Lão Ni kệ
Kinh An ban thủ ý lược giải
Kinh An ban thủ ý lược giải
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Pháp Hoa quốc ngữ kinh