Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp Tạng Bát Nhã Ba La Mật Đa
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thi Hộ và Nhóm Phiên dịch Đại Tạng Chùa Châu Lâm
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 606
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2009
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000000849
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH PHẬT THUYẾT

PHẬT MẪU XUẤT SINH TAM PHÁP TẠNG

THI HỘ

NHÓM PHIÊN DỊCH ĐẠI TẠNG CHÙA CHÂU LÂM

NXB TÔN GIÁO

 

LỜI DẪN NHẬP

Trong Kinh Tạng Pãli, có đoạn kinh: “ Một thời Đức Thế Tôn ngụ tại Tu viện Kalata ở Saketa, ngài bảo các Tỳ-kheo:

“ Này các Thầy! Trên thế gian này, những gì mà Tâm thấy nghe cảm biết, mong ước kiếm tìm, mơ tưởng…tất cả điều đó ta đều biết rõ…Ta không ý niệm một vật sắc rồi khởi sự thấy. Không ý niệm không thấy, không ý niệm không xem, không ý niệm người thấy. Như Lai không ý niệm một âm thanh rồi khởi sự nghe, không ý niệm không nghe v.v..

Này các Thầy! Như Lai ở trong trạng thái NHƯ đối với các hiện tượng thấy nghe cảm biết, vì Như Lai là NHƯ. Như Lai tuyên nói rằng không có gì tối thượng hơn NHƯ này. Những thấy nghe cảm biết được chấp giữ cho TÂM, kẻ khác cho là thật. Giữa những kẻ mê chấp này, Phật là NHƯ, nên không phải thật không phải hư. Từ lâu Như Lai đã thấy sự vướng mắc này của thế gian. Như lai biết, biết Như thật, cho nên các Đức Như Lai không còn vướng  mắc nữa”.

Qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy Trí tuệ Bát-nhã ẩn tàng bàng bạc trong đó. Đối với đa số Phật tử, tất cả các lời kinh đều do Đức Phật Thích Ca tuyên thuyết. Các học giả Tây phương lại suy nghĩ khác, cho rằng các Kinh điển Đại thừa, nhất là bộ Bát Nhã, được phát triển dần dần từ thế kỷ thứ 4 sau Phật Niết Bàn, cho đến thế kỷ thứ 13 sau Phật Niết Bàn ( tức là thế kỷ thứ 8 CN ).

Bản kinh thuộc hệ thống Bát nhã đầu tiên được dịch ra tiếng Trung Hoa là Kinh Đạo Hành Bát Nhã, do Ngài LOKASHEMA , gồm 10 quyển vào năm 179 tại Lạc Dương .

Bản kinh này tên “Phật Thuyết Phật Mẫu Xuất Sinh Tam Pháp tạng Bát Nhã Ba-la mật đa”( Viết tắt là PMBLM ) do Ngài Tam Tạng Thí Hộ dịch. Ngài đến triều Bắc Tống năm 980, với sự ứng hộ hợp tác của triều đình và các cao tăng thời ấy. Đến lúc Ngài tịch năm 1017, ngài đã dịch được 115 bộ, gồm 255 quyền.

Vì bản kinh PMBLM này được dịch sau hai bản kinh trước, nên trong sáng dễ hiểu hơn,  rất sát với bản Phạn văn do Edward Conze dịch. Cư sĩ Từ Chiếu, chùa Châu Lâm Huế, đã dịch rất công phu bản kinh này dựa trên bản Hán văn của CBETA, và bản phiên âm Hán Việt của Tuệ Quang Foundation.

Để tưởng niệm công đức của HT Phước Thành vừa viên tịch nên môn đồ Pháp quyến và Tuệ Quang Foundation cùng chung sức ấn tống bản kinh này, để hồi hướng Giác linh Hòa Thượng cao đăng Phật quốc, cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an, mọi sinh linh đều được Tuệ Giác Hoàn Toàn.

Chúng tôi thành kính cảm tạ Cư sĩ Nguyên Hồng đã đọc lại và hiệu chính bản kinh trước khi in.

Vài lời thô thiển, kính mong các bậc thức giả được ý quên lời, tự mình thực hành Bát-nhã Ba-la mật, siêu thoát như nhiên.

 

California, ngày 10 tháng 10 năm 2008. Phật Lịch 2552

Nguyên Hiền kính ghi

 

 

MỤC LỤC

 

Nghi thức khai kinh

Quyển I

Phẩm 1 : Biết rõ các hành tướng

Quyển II

Phẩm 1 : Biết rõ các Hành Tướng

Phẩm 2 : Thiên chủ Đế Thích

Phẩm 3 : Công Đức Bảo Tháp

Quyển III

Phẩm 3 : Công Đức Bảo Tháp

Quyển IV

Phẩm 4 : Xưng Tán công đức

Quyển V

Phẩm 5 : Phúc Đức Chân chính

Quyển VI

Phẩm 6 : Tùy hỷ hồi hướng

Quyển VII

Phẩm 6 : Tùy hỷ hồi hướng

Phẩm 7 : Nhân Duyên Địa Ngục

Quyển VIII

Phẩm 7 : Nhân duyên địa ngục

Phẩm 8 : Thanh Tịnh

Quyển IX

Phẩm 8 : Thanh Tịnh

Phẩm 9 : Khen pháp vượt trội

Phẩm 10 : Khen người thụ trì

Quyển X

Phẩm 10 : Khen người thụ trì

Quyển XI

Phẩm 11 : Ác ma chướng ngại

Phẩm 12 : Hiển thị thế gian

Quyển XIII

Phẩm 12 : Hiển thị thế gian

Phẩm 13 : Không nghĩ bàn

Quyển XIV

Phẩm 14 : Thí dụ

Phẩm 15 : Hiển thánh

Quyển XV

Phẩm 15 : Hiển thánh

Phẩm 16 : Chân Như

Quyển XVI

Phẩm 17 : Tướng Bồ Tát Không Thoái Chuyển

Quyển XVII

Phẩm 18 : Tính không

Phẩm 19 : Nghĩa sâu xa

Quyển XVIII

Phẩm 20 : Phương tiện thiện xảo

Quyển  XIX

Phẩm 21 : Chỉ rõ tướng ma

Phẩm 22 : Thiện trí thức

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Những bài kinh tụng hàng ngày
Những bài kinh tụng hàng ngày
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Ẩn-Dụ
Kinh Ẩn-Dụ
Trưởng Lão Ni kệ
Trưởng Lão Ni kệ
Kinh An ban thủ ý lược giải
Kinh An ban thủ ý lược giải
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)