Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Trường Thọ Diệt Tội


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Trường Thọ Diệt Tội
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Thiện Thông
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 68
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 120100000011973
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI

HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: TAM TẠNG SA MÔN PHẬT ĐÀ BA LY

Việt dịch: THÍCH THIỆN THÔNG

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 2011

LỜI TỰA

            Tất cả những Kinh chú trong Tam tạng Thánh giáo, do Đức Phật, Chư vị Bồ tát nói ra, hàng đệ tử Phật, nếu đem thọ trì đọc tụng, thì Kinh chú nào cũng có công năng diệt tội, tăng phước, tăng thọ. Vì sao Kinh này lại có thêm cái tên Trường Thọ?

            Bởi vì, Đức Phật với Nhứt thiết chủng trí, Ngài thấy rõ vào đời trược ác, chúng sanh phần nào tạo những nghiệp nặng, do đó bị mắc quả báo mạng sống ngắn ngủi, hoặc bị sa rớt vào tam ác đạo, do vậy Đức Phật, nhận lời thưa hỏi của Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Ngài nói Kinh này.

            Tựa đề của Kinh còn nói mấy chữ nữa là: Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni, câu này có nghĩa là: Phương pháp và chân ngôn bảo vệ các trẻ thơ. Hợp chung tựa đề trên và dưới, sẽ thành ý nghĩa là: Lời dạy của Đức Phật về phương pháp trừ diệt tội nặng, mạng sống lâu dài, và bảo vệ những trẻ con khỏi bị chết non chết yểu.

            Tựa đề trên đây, đã tóm tắt nói lên nội dung Kinh này, đủ cho thấy tính cách quý báu và giá trị của Kinh, đối với những ai muốn tìm hiểu vấn đề thọ, yểu của con người nói chung, của trẻ thơ nói riêng.

            Một đặc điểm của Kinh này là nói về tội ác phá thai, Đức Phật dạy rằng, đó là một tội cực nặng, đồng với tội ác giết cha, hại mẹ, phải bị quả báo mạng sống hiện tại ngắn ngủi, sau khi chết đọa địa ngục A tỳ! Đức Thế Tôn đem chuyện tiền thân của Ngài Văn Thù Sư Lợi, vô biên kiếp xưa, làm một người nữ có tên là Điên Đảo, vì nghiệp phá thai mà bị đoản mạng và quả báo địa ngục, song nhờ đối trước Đức Phật Phổ Quang Chánh kiến sám hối tội lỗi, phát đại thệ nguyện, cho nên tội ác tiêu trừ, và nhờ Kinh Trường Thọ Diệt Tội, cho nên được chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn.

            Việc làm của dịch giả như thêm một hạt cát vào sa mạc, rót một giọt nước vào đại dương, nếu có chút công đức nào, nguyện hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh, đồng phát Bồ đề tâm, và được thọ mạng trường cửu, diệt các tội chướng.

            Chắc chắn không sao tránh khỏi mọi sai sót, vụng về, mong chư vị thiện tri thức Từ bi chỉ giáo.

NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chùa Phước Quang

Trọng Thu năm Bính Tý - 1996

Dịch giả kính ghi

Tỳ kheo Thích Thiện Thông

           

 

MỤC LỤC

ĐẠO LÝ VẬN MỆNH

I- Khổng Tiên sinh đoán rõ định mệnh:

II- Vân Cốc khuyên cải tạo vận mệnh:

III- Tu phúc tích đức thắng số:

IV- Dạy con biết sửa lỗi, tu phúc, tích đức:

PHƯƠNG PHÁP SỬA ĐỔI

I- Cái nhân của việc sửa lỗi:

II- Nền tảng của việc sửa lỗi:

III- Phương pháp sửa lỗi:

PHƯƠNG PHÁP TÍCH THIỆN

I- Một nhà tích thiện hẳn có nhiều vui:

II- Thế nào là thiện?

KHIÊM ĐỨC

I- Mãn (tự mãn) có hại, khiêm có lợi:

II- Lòng khiêm tốn, nhún nhường, ...

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn