Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kim Cang Tam Muội Kinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kim Cang Tam Muội Kinh
 • Tác giả : Thích Thái Hòa
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 279
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 120100000012215
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kim Cang Tam Muội Kinh

THÍCH THÁI HÒA

 

Giới thiệu - Dịch - Chú Giải

Chùa Phước Duyên - Huế

PL 2557 - TL 2013

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

 

MỤC LỤC

 

GIỚI THIỆU KIM CANG TAM MUỘI KINH

Kinh Bản Và Huyền Thoại

Ý Nghĩa Đề Kinh

Đặc Điểm Của Kim Cang Tam Muội Kinh

1- Tông Yếu:

2- Giáo Học:

3- Pháp Hành:

4- Quả Vị:

KIM CANG TAM MUỘI KINH

Phẩm thứ nhất: Tựa

Phẩm thứ hai: Pháp Vô Tướng

Phẩm thứ ba: Hành Vô Sanh

Phẩm thứ tư: Lợi Ích Từ Bản Giác

Phẩm thứ năm: Vào Bến Bờ Chân Thực

Phẩm thứ sáu: Chân Tánh Không

Phẩm thứ bảy: Như Lai Tạng

Phẩm thứ tám: Tổng Trì

THƯ MỤC THAM KHẢO

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Những bài kinh tụng hàng ngày
Những bài kinh tụng hàng ngày
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Ẩn-Dụ
Kinh Ẩn-Dụ
Trưởng Lão Ni kệ
Trưởng Lão Ni kệ
Kinh An ban thủ ý lược giải
Kinh An ban thủ ý lược giải
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Pháp Hoa quốc ngữ kinh