Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kim Cang Tam Muội Kinh


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kim Cang Tam Muội Kinh
 • Tác giả : Thích Thái Hòa
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 279
 • Nhà xuất bản : Hồng Đức
 • Năm xuất bản : 2013
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 120100000012215
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kim Cang Tam Muội Kinh

THÍCH THÁI HÒA

 

Giới thiệu - Dịch - Chú Giải

Chùa Phước Duyên - Huế

PL 2557 - TL 2013

NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC

 

MỤC LỤC

 

GIỚI THIỆU KIM CANG TAM MUỘI KINH

Kinh Bản Và Huyền Thoại

Ý Nghĩa Đề Kinh

Đặc Điểm Của Kim Cang Tam Muội Kinh

1- Tông Yếu:

2- Giáo Học:

3- Pháp Hành:

4- Quả Vị:

KIM CANG TAM MUỘI KINH

Phẩm thứ nhất: Tựa

Phẩm thứ hai: Pháp Vô Tướng

Phẩm thứ ba: Hành Vô Sanh

Phẩm thứ tư: Lợi Ích Từ Bản Giác

Phẩm thứ năm: Vào Bến Bờ Chân Thực

Phẩm thứ sáu: Chân Tánh Không

Phẩm thứ bảy: Như Lai Tạng

Phẩm thứ tám: Tổng Trì

THƯ MỤC THAM KHẢO

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Thắng Man
Kinh Thắng Man
Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
Pháp Hội Vô Biên Trang Nghiêm
Nghi thức tụng niệm
Nghi thức tụng niệm
Pháp hội tam tụ luật nghi
Pháp hội tam tụ luật nghi
Phật nói kinh công đức ruộng phước
Phật nói kinh công đức ruộng phước
Đại Bi chú giảng giải
Đại Bi chú giảng giải
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Trường Thọ Diệt Tội
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Kinh Nghiệp Báo Sai Biệt
Kinh Pháp cú thí dụ
Kinh Pháp cú thí dụ
Chuyện Ngạ Quỷ
Chuyện Ngạ Quỷ
Kinh Kim Quang Minh- Nghi thức tụng niệm
Kinh Kim Quang Minh- Nghi thức tụng niệm
Kinh Chánh Pháp Sanghata
Kinh Chánh Pháp Sanghata