Tìm Sách

Kinh Tạng >> Những bài kinh tụng hàng ngày


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Những bài kinh tụng hàng ngày
 • Tác giả : Thích Chân Quang
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 357
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000007662
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Những bài KINH TỤNG HÀNG NGÀY

Tỳ kheo Thích Chân Quang

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO

Hà Nội PL: 2549 - DL 2005

 

Lời nói đầu

          NHỮNG BÀI KINH TỤNG này giới thiệu ba bài kinh của Tạng Kinh NIKAYA. Đó là:

          - Tiểu Kinh Sừng Bò (Trung Bộ Kinh), được chuyển thành Kinh Sống Hòa Hợp.

          - Kinh Từ (Tăng Chi Bộ Kinh), được chuyển thành Kinh Từ Tâm.

          - Kinh Trường Bộ và Trung Bộ (một đoạn nói về hạnh của người xuất gia), được chuyển thành Kinh Hạnh Người Xuất Gia.

          Từ văn xuôi chúng tôi chuyển thành văn vần năm chữ hoặc sáu tám, để dễ tụng, dễ đọc.

          Trong Kinh Sống Hòa Hợp, đời sống thanh tịnh hòa hợp của ba Tôn Giả Anuruddha, Nandiya và Kimbila được giới thiệu và tán thán. Đức Phật ứng chứng rằng: ai nghe đến tên của ba Tôn Giả Alahán sống hòa hợp này sẽ được nhiều công đức lành.

          Kinh Từ Tâm nói về ý nghĩa tâm từ ban rãi khắp chúng sinh. Công đức phát sinh từ tu tập từ tâm rất lớn lao và sẽ đưa đến giải thoát.

Kinh Hạnh Người Xuất Gia diễn tả công hạnh của một người bắt đầu phát tâm tu hành, xuất gia và các giai đoạn phải trãi qua, cuối cùng chứng được đạo quả. Đây là một mẫu mực tiêu chuẩn lý tưởng mà người đệ tử xuất gia của Phật phải nắm vững. Bài Lời Khấn Nguyện là bài kinh tụng ngắn cho những người ít thời gian. Lời Khấn Nguyện giúp huân tập các công hạnh đạo đức căn bản cho người tu theo Phật. để hỗ trợ cho sự ổn định của người tu đạt được nhiều tiến bộ không bị tâm kiêu mạn phá vỡ công đức.

Vì nhu cầu cần thiết chúng tôi soạn thêm bài: Lạy Phật Sám Hối, Lễ Phật Phát Nguyện. Với những lời kinh cần thiết để người lễ Phật có được tác ý tôn kính Phật khi hiểu được những tính chất vô cùng vĩ đại của đức Phật.

Những Nghi Thức: An Vị, Tang Lễ, Cúng Thí Thực, Sám Cầu Siêu Chúng Sinh Nơi Địa Ngục, Sám Chết Nước, Sám Cầu Mưa Thuận Gió Hòa, bài tụng Quê Hương Yêu Dấu, Sám Vu Lan v.v...

Đây là phần đóng góp vào việc Việt hóa kinh tụng của đạo Phật Việt Nam.

Nguyện mười phương chúng sinh đều thành Phật đạo.

NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

                                                                        Tỳ kheo Thích Chân Quang

                                                                                Kính ghi

 MỤC LỤC

NGHI THỨC CẦU AN

NGHI THỨC KINH HẠNH NGƯỜI XUẤT GIA

NGHI THỨC KINH SỐNG HÒA HỢP

NGHI THỨC LẠY PHẬT SÁM HỐI

NGHI THỨC TỤNG KINH (dành cho khóa tỉnh tu)

NGHI THỨC AN VỊ PHẬT

THÁNH TRÍ BÁT NHÃ

NGHI THỨC TANG LỄ

          - Lễ nhập liệm

          - Lễ phát tang

          - Lễ cúng hương linh

          - Nghi thức cầu siêu

          - Lễ di quan

          - Lễ hạ huyệt

NGHI THỨC CÚNG THÍ THỰC

NGHI THỨC CẦU SIÊU ĐỘ CHÚNG SINH

ĐỊA NGỤC

NGHI THỨC TỤNG RƯỚC VONG

NGHI THỨC CẦU SIÊU CHO HƯƠNG LINH CHẾT NƯỚC

NGHI THỨC CẦU MƯA THUẬN GIÓ HÒA

NGHI THỨC CẦU NGUYỆN CHO QUÊ HƯƠNG

SÁM VU LAN

LỜI CẦU NGUYỆN BUỔI SÁNG DÀNH CHO TRẺ

NGHI THỨC QUY Y TAM BẢO

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập1
Kinh Trường A Hàm tập1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2