Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Trường A Hàm tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Trường A Hàm tập 2
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : HT. Thích Trí Tịnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 518
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Trường A Hàm tập 2

Hán dịch: PHẬT ĐÀ DA XÁ

TRÚC PHẬT NIỆM

Việt dịch:

VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HUỆ NGHIÊM

Hiệu đính: Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH

MỤC LỤC

Kinh TRƯỜNG A-HÀM TẬP II

20.                 KINH A-MA-TRÚ

21.                 KINH PHẠM ĐỘNG

22.                 KINH CHỦNG ĐỨC

23.                 KINH CỨU-LA-ĐÀN-ĐẦư

24.                 KINH KIÊN CỐ

25.                 KINH LÕA HÌNH PHẠM CHÍ

26.                 KINH TAM MINH

27.                 KINH SA-MÔN QUẢ

28.                 KINH BỐ-TRA-BÀ-LÂU

29.                 KINH LỘ-GIÀ

30.                 KINH THẾ KÝ

i.            PHẨM DIÊM-PHÙ-ĐỀ

ii.          PHẨM UẤT-ĐƠN-VIỆT

iii.         PHẨM CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG

iv.         PHẨM DỊA NGỤC

v.          PHẨM LONG ĐIỂU

vi.         PHẨM A-TU-LUÂN

vii.       PHẨM TỨ THIÊN VƯƠNG

viii.      PHẨM ĐAO-LỢl THIÊN

ix.      PIIẨM TAM TAI

X.      PHẨM CHIẾN ĐẤU

xi.         PHẨM TAM TRUNG KIẾP

xii.       PHẨM THẾ BỔN DUYÊN

 

 

MỤC LỤC KINH TƯƠNG ĐƯƠNG giữa Trường A-hàm và Trường Bộ

TRƯỜNG A-HÀM

TRƯỜNG BỘ

SỐ

tt

TÊN KINH

Tập

Trang

Số

tt

TÊN KINH

Tập

Trang

01

KINH (SƠ) ĐẠI BỔN DUYÊN

I

13

14

KINH ĐẠI BỔN

 (Mahả-Padàpa- Sutta)

I

431

02

KINH DU HÀNH

I

85

16

KINH ĐẠI-BÁT NIẾT-BÀN

 (Mahà-Parinibbàna-Sutta)

I

539

03

KINH ĐIỂN TÔN

I

237

19

KINH ĐẠI ĐIỂN TÔN

(Mahà-Govida- Suttata)

II

81

04

KINH XÀ-NI-SA

I

267

18

KINH XÀ-NI-SA

(Janavasabha- Suttanta)

II

53

05

KINH

TIỂU DUYÊN

I

285

27

KINH KHỞI THẾ NHẢN BỔN  Agganna-Suttanta)

II

387

06

KINH

CHUYỂN LUÂN

THÁNH VƯƠNG TU HÀNH

I

305

26

KINH

CHUYỂN LUÂN

THÁNH VƯƠNG SƯ TƯ HỐNG

(Cakkavatti- Sìhanàda-Suttanta)

II

353

07

KINH TỆTÚC

I

329

23

KINH TỆ TÚC (Pàyàsi-Suttanta)

II

217

8

KINH TÁN-ĐÀ-NA

I

365

25

KINH ƯU ĐÀM BÀ LA

SƯ TỬ HỐNG

(Udumbarika- Sìhanàda-Suttanta)

II

319

09

KINH

CHÚNG TẬP

I

385

33

KINH

PHÚNG TỤNG

(Sangiti-Suttanta)

II

567

10

KINH

THÂP THƯỢNG

 

I

409

34

KINH

THẬP THƯỢNG

(Dasutara-Suttanta)

II

653

11

KINH

TĂNG NHẤT

I

447

 

(Không có)

 

 

12

KINH TAM TỤ

l

403

 

(Không có)

 

 

13

KINH

ĐẠI DUYÊN

PHƯƠNG TIỆN

I

471

15

KINH

ĐẠI DUYÊN

 (Mahà-n dàna- Suttanta)

I

511

14

KINH

THÍCH ĐỀ HOÀN NHÂN

VẤN

I.

493

21

KINH ĐỂ-THÍCH SƠ VẤN

(Sakka-Panha-Suttanta)

II

147

15

KINH A-NẬU-DI

 

I,

521

24

KINH BA-LÊ

 (Pàtika-Suttanta)

II

 

 

269

 

 

16

KINH

THIỆN SANH

I

515

21

KINH GIÁO THỌ

THI-CA-LA-VIỆT

(Singàlovàda- Suttanta)

II

529

17

KINH

THANH TỊNH

I

575

29

KINH

THANH TỊNH

(Pàsàdika-Suttanta)

II

441

1H

KINH

TỰHOAN HỶ

I

607

20

KINH

TỰ HOAN HỶ

 (Sampasàdaniya- Suttanta)

II

415

19

KINH ĐẠI HỘI

I

629

20

KINH ĐẠI HỘI

(Mahà-samaya-Suttanta)

II

121

20

KINH A-MA-TRÚ

II

9

02

KINH A-MA-TRÚ

 (Ambattha- Suttanta)

I

159

21

KINH

PHẠM ĐỘNG

II

61

01

KINH

PHẠM VÕNG

 (Brahmajàla- Suttanta)

I

11

22

KINH

CHUNG ĐỨC

II

99

1)4

KINH

CHUNG ĐỨC

(Sonadanda- Sutta)

I

199

22

KINH

CỨU-LA-ĐÀN-ĐẦU

II

119

05

KINH

CỨU-LA-ĐÀN-ĐẦU

(Kùtadanda-Sutta)

I

227


Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường A Hàm tập1
Kinh Trường A Hàm tập1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1