Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Trường A Hàm tập 2


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Trường A Hàm tập 2
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : HT. Thích Trí Tịnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 518
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 1993
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Trường A Hàm tập 2

Hán dịch: PHẬT ĐÀ DA XÁ

TRÚC PHẬT NIỆM

Việt dịch:

VIỆN CAO ĐẲNG PHẬT HỌC HUỆ NGHIÊM

Hiệu đính: Hòa Thượng THÍCH TRÍ TỊNH

MỤC LỤC

Kinh TRƯỜNG A-HÀM TẬP II

20.                 KINH A-MA-TRÚ

21.                 KINH PHẠM ĐỘNG

22.                 KINH CHỦNG ĐỨC

23.                 KINH CỨU-LA-ĐÀN-ĐẦư

24.                 KINH KIÊN CỐ

25.                 KINH LÕA HÌNH PHẠM CHÍ

26.                 KINH TAM MINH

27.                 KINH SA-MÔN QUẢ

28.                 KINH BỐ-TRA-BÀ-LÂU

29.                 KINH LỘ-GIÀ

30.                 KINH THẾ KÝ

i.            PHẨM DIÊM-PHÙ-ĐỀ

ii.          PHẨM UẤT-ĐƠN-VIỆT

iii.         PHẨM CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG

iv.         PHẨM DỊA NGỤC

v.          PHẨM LONG ĐIỂU

vi.         PHẨM A-TU-LUÂN

vii.       PHẨM TỨ THIÊN VƯƠNG

viii.      PHẨM ĐAO-LỢl THIÊN

ix.      PIIẨM TAM TAI

X.      PHẨM CHIẾN ĐẤU

xi.         PHẨM TAM TRUNG KIẾP

xii.       PHẨM THẾ BỔN DUYÊN

 

 

MỤC LỤC KINH TƯƠNG ĐƯƠNG giữa Trường A-hàm và Trường Bộ

TRƯỜNG A-HÀM

TRƯỜNG BỘ

SỐ

tt

TÊN KINH

Tập

Trang

Số

tt

TÊN KINH

Tập

Trang

01

KINH (SƠ) ĐẠI BỔN DUYÊN

I

13

14

KINH ĐẠI BỔN

 (Mahả-Padàpa- Sutta)

I

431

02

KINH DU HÀNH

I

85

16

KINH ĐẠI-BÁT NIẾT-BÀN

 (Mahà-Parinibbàna-Sutta)

I

539

03

KINH ĐIỂN TÔN

I

237

19

KINH ĐẠI ĐIỂN TÔN

(Mahà-Govida- Suttata)

II

81

04

KINH XÀ-NI-SA

I

267

18

KINH XÀ-NI-SA

(Janavasabha- Suttanta)

II

53

05

KINH

TIỂU DUYÊN

I

285

27

KINH KHỞI THẾ NHẢN BỔN  Agganna-Suttanta)

II

387

06

KINH

CHUYỂN LUÂN

THÁNH VƯƠNG TU HÀNH

I

305

26

KINH

CHUYỂN LUÂN

THÁNH VƯƠNG SƯ TƯ HỐNG

(Cakkavatti- Sìhanàda-Suttanta)

II

353

07

KINH TỆTÚC

I

329

23

KINH TỆ TÚC (Pàyàsi-Suttanta)

II

217

8

KINH TÁN-ĐÀ-NA

I

365

25

KINH ƯU ĐÀM BÀ LA

SƯ TỬ HỐNG

(Udumbarika- Sìhanàda-Suttanta)

II

319

09

KINH

CHÚNG TẬP

I

385

33

KINH

PHÚNG TỤNG

(Sangiti-Suttanta)

II

567

10

KINH

THÂP THƯỢNG

 

I

409

34

KINH

THẬP THƯỢNG

(Dasutara-Suttanta)

II

653

11

KINH

TĂNG NHẤT

I

447

 

(Không có)

 

 

12

KINH TAM TỤ

l

403

 

(Không có)

 

 

13

KINH

ĐẠI DUYÊN

PHƯƠNG TIỆN

I

471

15

KINH

ĐẠI DUYÊN

 (Mahà-n dàna- Suttanta)

I

511

14

KINH

THÍCH ĐỀ HOÀN NHÂN

VẤN

I.

493

21

KINH ĐỂ-THÍCH SƠ VẤN

(Sakka-Panha-Suttanta)

II

147

15

KINH A-NẬU-DI

 

I,

521

24

KINH BA-LÊ

 (Pàtika-Suttanta)

II

 

 

269

 

 

16

KINH

THIỆN SANH

I

515

21

KINH GIÁO THỌ

THI-CA-LA-VIỆT

(Singàlovàda- Suttanta)

II

529

17

KINH

THANH TỊNH

I

575

29

KINH

THANH TỊNH

(Pàsàdika-Suttanta)

II

441

1H

KINH

TỰHOAN HỶ

I

607

20

KINH

TỰ HOAN HỶ

 (Sampasàdaniya- Suttanta)

II

415

19

KINH ĐẠI HỘI

I

629

20

KINH ĐẠI HỘI

(Mahà-samaya-Suttanta)

II

121

20

KINH A-MA-TRÚ

II

9

02

KINH A-MA-TRÚ

 (Ambattha- Suttanta)

I

159

21

KINH

PHẠM ĐỘNG

II

61

01

KINH

PHẠM VÕNG

 (Brahmajàla- Suttanta)

I

11

22

KINH

CHUNG ĐỨC

II

99

1)4

KINH

CHUNG ĐỨC

(Sonadanda- Sutta)

I

199

22

KINH

CỨU-LA-ĐÀN-ĐẦU

II

119

05

KINH

CỨU-LA-ĐÀN-ĐẦU

(Kùtadanda-Sutta)

I

227


Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Những bài kinh tụng hàng ngày
Những bài kinh tụng hàng ngày
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Ẩn-Dụ
Kinh Ẩn-Dụ
Trưởng Lão Ni kệ
Trưởng Lão Ni kệ
Kinh An ban thủ ý lược giải
Kinh An ban thủ ý lược giải
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Pháp Hoa quốc ngữ kinh
Pháp Hoa quốc ngữ kinh