Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Nhân Quả Sám Pháp


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Nhân Quả Sám Pháp
 • Tác giả : Thích Giác Thiện sưu tập
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 417
 • Nhà xuất bản : .
 • Năm xuất bản : 2012
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000009796
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Nhân Quả Sám Pháp

Thích Giác Thiện sưu tập

Mục lục

Nghi thức tụng niệm

Phật nói Kinh Nhân quả ba đời

Phật nói Kinh Thiện ác nhân quả

Kinh nghiệp báo

Phật nói Kinh nghiệp báo sai biệt

Nói rõ quả báo

Kinh Thiên Sứ

Từ bi Thủy sám

Giải oan Thích kiết

Kinh tâm từ

Bát nhã tâm kinh

Phát nguyện sám hối

Khuyến tu

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn