Tìm Sách

Kinh Tạng >> Địa Tạng sám


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Địa Tạng sám
 • Tác giả : Thích Hằng Trường
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 219
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000010133
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Địa Tạng sám

Thích Hằng Trường biên soạn

Kinh sám hối tất cả ác nghiệp và hành theo hạnh nguyện của đức Bồ Tát Địa Tạng để hướng dẫn tâm linh trở về với chỗ thanh tịnh bản nhiên.

Do Phật tử Nam, Bắc California, Texas ấn tống

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn