Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Pháp Cú (Dhammapada)


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Pháp Cú (Dhammapada)
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Tỳ Kheo Thích Minh Châu
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 164
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2006
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000008298
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH PHÁP CÚ

(Dhammapada)

Tỳ-kheo THÍCH MINH CHÂU Dịch

NXB TÔN GIÁO

LỜI GIỚI THIỆU

I.  VỊ TRÍ KINH PHÁP CÚ TRONG TẠNG KINH PÀLI

Kinh Pháp Cú (Dhammapada) thuộc thành phần kinh tạng Pàli. Theo một phân loại. kinh Pháp Cú thuộc bộ kinh thứ 5 Khuddakanikaya ( Kinh Tiểu Bộ), thú tự thứ 2 trong 15 tập kinh thuộc Kinh Tiểu Bộ.

Theo một phân loại khác, phân loại tất cả kinh điển Pàli thành 5 Nikaya: (Dighanikaya) Kinh Trường Bộ , Kinh Trung Bộ , Kinh Bộ Tương Ưng, Kinh Bộ Tăng chi, kinh Tiểu Bộ. Kinh Tiều Bộ này gồm cả Tạng Luật, và Tạng Luận, cùng với 15 tập kinh được đề cập ở trên, và như vậy Kinh Pháp Cú thuộc vào Kinh Tiểu Bộ.

II.                NGHĨA CỦA CHỮ DHAMMAPADA

Dhamma dịch là Pháp, Pada là cú ( câu ). Dhammapada là Pháp Cú như thường được dịch , tức là những câu nói vầ Pháp. Chữ Pháp có nhiều nghĩa như giáo lý Phật dạy, hay chân, thiện, tốt đẹp. Dhamma cũng có nghĩa là nguyên nhân hay năng lực đưa đến giải thoát, giác ngộ. Cuối cùng Dhamma có nghĩa là pháp, theo nghĩa các sự kiện xảy ra. Chữ pada có nghĩa là bàn chân hay bước chân, Dhammapada có thể có nghĩa là những bước chân đưa đến giác ngộ , giải thoát, đưa đến chân, thiện v.v..Chữ pada có nghĩa là câu, nên Dhammapada được giải thích là Pháp Cú, tức là những câu nói về Chánh pháp.

III.             BẢN DỊCH

Không có kinh nào được dịch ra nhiều thứ tiếng như tập Dhammapada này. Hầu hết các ngôn ngữ quan trọng trên thế giới đều có bản dịch tập Dhammapada này và nhiều tác giả đã xem bộ này như là thánh thư của đạo Phật. Tại các nước theo Phật giáo Nam Tông, kinh này đã được các Sa-di học thuộc lòng. Không những 423 bài kệ trong kinh này tóm thâu tinh hoa giáo lý đức Phật, nhưng nhiều bài kệ đã trở thành những lời dạy chính đức Phật thân thuyết, và đọc những bài kệ này, chúng ta cảm thân nghe chính lời Phật dạy từ hơn 2.000 năm vang lại. Giá trị bất hủ của tập Dhammapada là ở chỗ này và chúng ta cảm thấy không cỏn sự tập trung thành nguyên văn, và quý vị sẽ thấy rõ sự cố gắng của chúng tôi, dịch hết sức sát với nguyên văn, và nhiều bài kệ có thể xem là không thêm, không bớt một chữ nào. Cho đến thứ tự của chữ Pà li, chúng tôi cũng cố gắng kính trọng đến mức tối đa. Vì đây là thể kệ chớ không phải thể thơ nên không có thi hóa trong bản dịch của chúng tôi.

IV.            TÂM NGUYỆN

Dịch tập Dhammapada này ra thề kệ ngôn ngữ Việt Nam, chúng tôi chỉ có một tâm nguyện, mong sao những lời dạy này của đức Phật sẽ soi sáng dẫn đường cho mọi hành động, tâm tư, ngôn ngữ của chúng ta. Mong rắng những lời dạy này của Đức Phật đem lại an lạc hạnh phúc cho con người giúp cho con người Việt Nam thông cảm đoàn kết để xây dựng con người Việt Nam và đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu mạnh.

V.               LỜI TRI ÂN

Kinh Pháp Cú in lại kỳ này được hoàn thành tốt đẹp là do sự giúp đỡ tận tình của nhiều người. Chúng tôi xin tri ân và hồi hướng công đức.

Phật lịch 2544

TP. Hổ Chí Minh ngày 22 tháng 7 năm 2009

Tỳ-kheo THÍCH MINH CHÂU

 

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

 I.      Phẩm Song Yếu

 II.      Phẩm Không Phóng Dật

III.      Phẩm Tâm

 IV.      Phẩm Hoa

 V.      Phẩm Ngu

 VI.      Phẩm Hiền Trí

VII.      Phẩm A-la-Hán

VIII.      Phẩm Ngàn

IX.      Phẩm ác

X.      Phẩm Hình Phạt

 XI.      Phẩm Già

XII.      Phẩm Tư Ngã

 XIII.      Phẩm Thế Gian

XIV.      Phẩm Phật Đà

 XV.      Phẩm An lạc

 XVI.      Phẩm Hỷ Ái

XVII.      Phẩm Phẩn Nộ

XVIII.      Phẩm Cấu Uế

XIX.      Phẩm Pháp Trụ

XX.      Phẩm Đạo

XXI.      Phẩm Tạp Lục

XXII.      Phẩm Địa Ngục

XXIII.      Phẩm Voi

XXIV.      Phẩm Tham Ái

XXV.      Phẩm Tỳ-kheo

XXVI.      Phẩm Bà-la-môn

Phụ lục

Bài giảng về kinh Pháp cú

 

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Những bài kinh tụng hàng ngày
Những bài kinh tụng hàng ngày
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Ẩn-Dụ
Kinh Ẩn-Dụ
Trưởng Lão Ni kệ
Trưởng Lão Ni kệ
Kinh An ban thủ ý lược giải
Kinh An ban thủ ý lược giải
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)