Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Địa tạng Bồ Tát Bổn Nguyện
 • Tác giả : Pháp Đăng pháp sư
 • Dịch giả : HT. Thích Trí Tịnh
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 234
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo Hà Nội
 • Năm xuất bản : 2005
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000007185
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN

Việt dịch: HT . THÍCH TRÍ TỊNH

NXB TÔN GIÁO

LỜI GIỚI THIỆU

Quyển kinh Địa tạng Bổn Nguyện này rất khế hợp với căn tánh chúng sanh và thức tâm rất nhiều  người được giác ngộ. Dù kẻ hung ác ngang tàng trái bạo thế mấy, khi được xem qua hoặc trì tụng đã được thấu lý ngộ đạo thì sẽ trở thành sứ giả của Như lai, noi gương hạnh nguyện của Địa tạng  Vương Bồ tát mà phát lòng đại nguyện độ tận chúng sanh hầu đáp đền  ân tham trong muôn một.

Bởi chân lý và triết lý  trong quyển này có đầy đủ các pháp đốn, tiệm Huyền…thật là thậm thâm vi diệu…nên cần phổ biến  cùng khắp nhân sanh để được mọi người thấm nhuần Phật Pháp. Được Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch nghĩa rõ ràng dễ nghe mau hiểu, nên bớt đi phần dịch âm thì được giàm phân nửa kinh phí về ấn loát, thì sẽ được giảm phân nửa phần kinh phí vế ấn loát, thì sẽ được in phổ biến nhiều hơn.

Mong chư quý vị nhiệt tâm ủng hộ và khuyến khích  với người thân quen mình phát tâm đóng góp vào công đức Pháp Thí để in kinh ấn tống thường xuyên thì phước báu vô cùng vô tận. Nên nói:

In kinh dịch sách hổ biến thông truyền

Thì mới vào hàng Phật Thánh Tiên

Tự giác đã đành, cần trợ giác

Thuyền từ với chúng bắng kinh pháp

Đò trì  đưa người đến bảo liên

Kính Phật trọng tăng ban pháp thí

Biết rối phần bổn tánh hoàn nguyên

In kinh ấn tống phước vô cùng

Đạo quả muốn tròn gắng quén vun

Khuyên quý đạo tâm đồng góp sức

Làm ra công đức hưởng cùng chung

Xin thành tâm cầu nguyện ân trên Tam Bảo ban phước lành cho quý vị phát tâm  trì tụng và những vị đã và đang góp phần công đức ấn tống  kinh được tròn đầy quả phúc  sở cầu ý nguyện.

NamMô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Tịnh xá Minh Đăng Quang, ngày 15-1- 1996

Hòa thượng THÍCH GIÁC NHIÊN

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập1
Kinh Trường A Hàm tập1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2