Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Diệu Pháp Liên Hoa


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Diệu Pháp Liên Hoa
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Nguyên Hồng
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 406
 • Nhà xuất bản : Tôn Giáo
 • Năm xuất bản : 2004
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 1201000007125
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

NGUYÊN HỒNG dịch (406 trang)

NXB TÔN GIÁO

MỤC LỤC

                                     PHẨM:

1.            TỰA

2.            PHƯƠNG TIỆN

3.            THÍ DỤ

4.            TÍN GIẢI

5.            DƯỢC THẢO DỤ

6.            THỤ KÝ

7.            VÍ DỤ HÓA THÀNH

8.            THỤ KÝ TRĂM ĐỆ TỬ

9.            THỤ KÝ CHO BẬC HỌC VÀ VÔ HỌC

10.       PHÁP SƯ

11.       HIỆN BỬU THÁP

12.       ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA

13.       TRÌ

14.       AN LẠC HẠNH

15.       TÙNG ĐỊA DŨNG XUẤT

16.       NHƯ LAI THỌ LƯỢNG

17.       PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC

18.       TÙY HỶ CÔNG ĐỨC

19.       PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC

20.       THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT

21.       NHƯ LAI THẦN LỰC

22.       CHÚC LỤY

23.       DƯỢC VƯƠNG- BẢN SỰ

24.       DIỆU ÂM BỒ TÁT

25.       QUÁN THẾ ÂM - PHỔ MÔN

26.       ĐÀ LA NI

27.       DIỆU TRANG NGHIÊM

28.       PHỔ HIỀN –KHUYẾN PHÁT

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn