Tìm Sách

Kinh Tạng >> Kinh Viên Giác

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Kinh Viên Giác
 • Tác giả : .
 • Dịch giả : Thích Thiện Hoa
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 190
 • Nhà xuất bản : Hương Đạo
 • Năm xuất bản : 1959
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000002179
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Kinh Viên Giác

(Phiên dịch và chú giải)

Dịch giả: Sa Môn Thích Thiện Hoa

In lần thứ nhất 1959

Hương Đạo Xuất bản

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Đại Thừa Kim Cang Kinh luận
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Kinh Trường A Hàm (DIRGHÀGAMA)
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Họa Tập: Mười hai lời nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Đại Bát Niết Bàn Kinh
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Nghi thức tụng niệm hằng ngày
Kinh Lăng Nghiêm
Kinh Lăng Nghiêm
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn
Văn cảnh sách của Tổ Qui Sơn