Tìm Sách

Giảng Luận >> Bàn tay cũng là hoa

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Bàn tay cũng là hoa
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : không
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 139
 • Nhà xuất bản : NXB Phương Đông
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
Thế Lữ – Giây phút chạnh lòng  .....................................................................  3
Giây phút chạnh lòng  ...................................................................................  25
Thế Lữ (1907 – 1989)  .....................................................................................  27
Nguyễn Bính – Hành phương nam  ............................................................  28
Hành phương nam........................................................................................  58
Nguyễn Bính (1918 – 1966)  ..........................................................................  59
Tống biệt hành  ...............................................................................................  60
Nguyễn Bính – Hoa với rượu  .....................................................................  62
Hoa với rượu..................................................................................................  80
Xuân tha hương  .............................................................................................  84
Tản Đà – Thề non nước................................................................................  88
Thề non nước  .................................................................................................  97
Tản Đà (1888 – 1939)  .....................................................................................  98
Lưu Trọng Lư – Lẽ nào anh chết  ...............................................................  100
Nắng mới  ......................................................................................................  101
Sầu Rụng  .......................................................................................................  102
Tiếng Thu .....................................................................................................  102
Lẽ nào anh chết  ............................................................................................  118
Bài thơ cuối cùng  .........................................................................................  120
Lệnh truyền  – Xuân Diệu  và  Thoát hình  –  Vũ Hoàng Chương  .................  121
Lệnh truyền  ..................................................................................................  123
Thoát hình  ....................................................................................................  137
Xuân Diệu (1916 – 1985)  .............................................................................  138
Vũ Hoàng Chương (1916 – 1976)..............................................................  138

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Trung Luận Giảng Giải
Trung Luận Giảng Giải
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Giảng Giải Luận Đại Thừa Khởi Tín
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Hiện Tượng Báo Ứng Nhân Quả
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Giảng giải Kinh Đại Bảo Tích
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Đức Phật và những vấn đề thời đại
Vô Ngã và Luân Hồi
Vô Ngã và Luân Hồi
Giảng giải kinh Bát Nhã
Giảng giải kinh Bát Nhã
Lược giảng Luận Trung Quán
Lược giảng Luận Trung Quán
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Kinh doanh theo quan điểm đạo Phật
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Nhập Bồ Tát Hạnh Bodhisattvacharyavatara
Lược giải Luận Trung Quán
Lược giải Luận Trung Quán
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn
Luận Đại Thừa Bách Pháp Minh Môn