Tìm Sách

Giảng Luận >> Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức
 • Tác giả : Thích Nhất Hạnh
 • Dịch giả : .
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 76
 • Nhà xuất bản : ...
 • Năm xuất bản : 2000
 • Phân loại : Giảng Luận
 • MCB :
 • OPAC :
 • Tóm tắt :
Mục lục
 
Hơi thở của Zoe ............................................................................................... 4
Nguyên tắc rửa bát để mà rửa bát ................................................................ 7
Làm hòa với múi quýt .................................................................................. 10
Phép lạ là đi trên mặt đất ............................................................................. 12
Nắm lấy hơi thở chánh niệm ....................................................................... 15
Đếm hơi thở và theo dõi hơi thở ................................................................. 17
Mỗi động tác là một lễ nghi ......................................................................... 21
Hãy là nụ cười ............................................................................................... 23
Thức dậy giữa Làng Hồng ........................................................................... 26
Hạt sỏi trong lòng cát mịn............................................................................ 28
Nhận diện ...................................................................................................... 31
Vọng tâm thành chân tâm ............................................................................ 33
Một là tất cả, tất cả là một ............................................................................ 36
Độ nhất thiết khổ ách ................................................................................... 38
Du ngoạn trên những đợt sóng sanh tử ..................................................... 40
Cây bưởi trước nhà ....................................................................................... 42
Tiếng hải triều vang dậy .............................................................................. 45
Nước sông trong hơn, cỏ cây xanh thêm .................................................... 47
Ba câu trả lời mầu nhiệm ............................................................................. 50
Ba mươi mốt bài thực tập ............................................................................ 56
1. Thực Tập Cười Hàm Tiếu .................................................................... 56
1a/ - Cười hàm tiếu khi mới thức dậy buổi sáng. .............................. 56
1b/ - Cười hàm tiếu trong lúc rỗi rảnh. ............................................... 56
1c/ - Cười hàm tiếu trong khi nghe một bản nhạc. ............................ 56
1d/ - Cười hàm tiếu trong khi bực bội. ............................................... 56
2. Tập buông thư ....................................................................................... 57
2a/ - Tập buông thư trong thế nằm. .................................................... 57
2b/ - Buông thư trong tư thế ngồi. ....................................................... 57
3. Tập thở ................................................................................................... 57
3 | M ụ c l ụ c
3a/ - Thở bụng. ...................................................................................... 57
3b/ - Thở trong khi đếm bước chân. .................................................... 57
3c/ - Đếm hơi thở ................................................................................... 58
3d/ - Theo dõi hơi thở trong khi nghe nhạc. ....................................... 58
3e/ - Theo dõi hơi trong khi nói chuyện. ............................................ 58
3f/ - Theo dõi hơi thở. ........................................................................... 58
3g/ - Thở an định thân tâm để thực hiện hỷ lạc. ................................ 59
4. Quán niệm tư thế của thân thể và động tác thân thể ........................ 59
4a/ - Quán niệm tư thế của thân thể. ................................................... 59
4b/ - Quán niệm khi pha trà. ................................................................ 60
4c/ - Quán niệm khi rửa bát. ................................................................ 60
4d/ - Quán niệm khi giặt áo. ................................................................ 60
4e/ - Quán niệm khi dọn nhà. .............................................................. 60
4f/ - Quán niệm khi tắm. ...................................................................... 61
4g/ - Quán niệm về hạt sỏi. .................................................................. 61
4h/ - Tổ chức ngày quán niệm. ............................................................ 61
5. Quán niệm về duyên khởi .................................................................... 62
5a/ - Quán niệm về ngũ uẩn. ................................................................ 62
5b/ - Quán niệm về ta. .......................................................................... 63
5c/ - Quán niệm bộ xương của chính ta. ............................................. 63
5d/ - Quán niệm về người thân yêu mới chết. ................................... 63
5e/ - Quán niệm về "Không". ............................................................... 64
6a/ - Quán niệm về người mình oán ghét nhất. ................................. 64
6b/ - Quán niệm về khổ đau do vô minh tạo ra. ................................ 65
6c/ - Quán niệm về hành động vô tướng. ........................................... 66
6d/ - Quán niệm về hành xả. ................................................................ 67
6e/ - Quán niệm về bất xả. .................................................................... 68
Kinh lục ......................................................................................................... 69
Kinh An Ban Thủ Ý ................................................................................... 69
Kinh Bách Thiên Tụng Bát Nhã ............................................................... 71
Kinh Bảo Tích ............................................................................................ 73
Kinh Duy Ma Cật ...................................................................................... 74
Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa .................................................... 75

Các sách khác thuộc Giảng Luận

Tịnh Độ chánh tông
Tịnh Độ chánh tông
Thanh Tịnh Đạo
Thanh Tịnh Đạo
Thành Thật Luận
Thành Thật Luận
Luận Thành Duy Thức
Luận Thành Duy Thức
Bước đầu vào đạo: Tu Hoa Nghiệm thập tín
Bước đầu vào đạo: Tu Hoa Nghiệm thập tín
Lời pháp vàng ngọc
Lời pháp vàng ngọc
Lược giải kinh Pháp Hoa
Lược giải kinh Pháp Hoa
Chiến Thắng Ác Ma
Chiến Thắng Ác Ma
Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh
Phật thuyết Tứ Thập Nhị Chương kinh
Những bài giảng về Hoằng Pháp & Trụ trì
Những bài giảng về Hoằng Pháp & Trụ trì
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư
Sơ Đẳng Phật Học Giáo Khoa Thư
Pháp lạc
Pháp lạc