Tìm Sách

Kinh Tạng >> Địa Tạng sám


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Địa Tạng sám
 • Tác giả : Thích Hằng Trường
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 219
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000010133
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Địa Tạng sám

Thích Hằng Trường biên soạn

Kinh sám hối tất cả ác nghiệp và hành theo hạnh nguyện của đức Bồ Tát Địa Tạng để hướng dẫn tâm linh trở về với chỗ thanh tịnh bản nhiên.

Do Phật tử Nam, Bắc California, Texas ấn tống

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 1
Những bài kinh tụng hàng ngày
Những bài kinh tụng hàng ngày
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Viên Giác giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Lăng Già Tâm Ấn giảng giải
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Nhật (tập một)
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kinh Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa Tập 1
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kim Cang Tam Muội Kinh
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Đạo Hành Bát Nhã
Kinh Ẩn-Dụ
Kinh Ẩn-Dụ
Trưởng Lão Ni kệ
Trưởng Lão Ni kệ
Kinh An ban thủ ý lược giải
Kinh An ban thủ ý lược giải
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)
Lời Phật dạy (kinh Pháp Cú Dhammapada)