Tìm Sách

Kinh Tạng >> Địa Tạng sám


Xem tại thư viện

Thông tin tra cứu

 • Tên sách : Địa Tạng sám
 • Tác giả : Thích Hằng Trường
 • Dịch giả :
 • Ngôn ngữ : Việt
 • Số trang : 219
 • Nhà xuất bản : NXB Tổng Hợp TP. HCM
 • Năm xuất bản : 2011
 • Phân loại : Kinh Tạng
 • MCB : 12010000010133
 • OPAC :
 • Tóm tắt :

Địa Tạng sám

Thích Hằng Trường biên soạn

Kinh sám hối tất cả ác nghiệp và hành theo hạnh nguyện của đức Bồ Tát Địa Tạng để hướng dẫn tâm linh trở về với chỗ thanh tịnh bản nhiên.

Do Phật tử Nam, Bắc California, Texas ấn tống

Các sách khác thuộc Kinh Tạng

Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Trung Bộ tập 2
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tạp A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Tăng Nhất A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Trung A Hàm tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Tăng Chi Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Trung Bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tương Ưng bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Tiểu Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường Bộ tập 1
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập 2
Kinh Trường A Hàm tập1
Kinh Trường A Hàm tập1
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2
Đại tạng kinh Việt Nam-Nam Truyền- Kinh Trung Bộ tập 2